LuatVietnam

Hồ sơ xét nộp dần nợ thuế gồm những gì?

Cập nhật 17/11/2021 | Đăng tải: LVN.5336

hoi Không nêu tên
Hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ bao gồm các tài liệu gì?

luat Tổng cục Thuế:

Căn cứ khoản 2 Điều 66 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính:

Điều 66. Nộp dần tiền thuế nợ

2. Hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ

a) Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/NDAN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này;

b) Thư bảo lãnh theo đúng quy định của pháp luật về bảo lãnh và bắt buộc phải có nội dung cam kết về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nộp thay cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế không thực hiện đúng thời hạn nộp dần tiền thuế nợ;

c) Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (nếu có).

Xem thêm