LuatVietnam

blue-check Hồ sơ xin giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 phải nộp trước 1/4/2023 English attachment

Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (4 trang)
Posted: 2/2/2023 7:24:57 AM | Latest updated: 28/2/2023 9:27:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5628 | Vietlaw: 600
LuatVietnam

Quyết định này quy định chi tiết về đối tượng, thủ tục xét giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/1/2023.

Theo đó, tất cả doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất trực tiếp từ Nhà nước dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm và bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì đều được xét giảm 30% tiền thuê đất năm 2022.

Mức giảm 30% được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2022, không bao gồm số tiền thuê còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất thì mức giảm 30% được tính trên số tiền thuê phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ.

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 đến hết ngày 31/3/2023.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 31-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5628

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD01_31012023TTg[E].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế đất - tiền thuê đất

blue-check Kết quả trúng đấu giá đất sẽ bị hủy nếu không nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 120 ngày
blue-check Thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất xác định theo tài liệu nào? English attachment
blue-check Không cần giấy xác nhận bị ảnh hưởng dịch khi xin giảm tiền thuê đất năm 2022
blue-check Ngành kinh doanh bất động sản có được giảm 30% tiền thuê đất năm 2021? English attachment
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn tiền thuê đất xây dựng cơ bản
blue-check Không có tên trong hợp đồng thuê đất sẽ không được giảm 30% tiền thuê năm 2021 English attachment
blue-check Tiền thuê đất đã trả một lần không được xét miễn, giảm
blue-check Cách xác định thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất được ghi nợ
blue-check Cách tính tiền thuê đất phải nộp khi chuyển từ hình thức trả hàng năm sang trả một lẩn
blue-check Thời gian chậm làm thủ tục không được miễn giảm tiền thuê đất
blue-check Dự án xã hội hóa không được miễn tiền thuê đất trong thời gian chậm tiến độ
blue-check Nộp tiền sử dụng đất trễ hạn phải chịu thêm tiền phạt chậm nộp
blue-check Số tiền thuê đất được giảm năm 2022 nếu lỡ nộp sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả
blue-check Hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2022 cần phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Hồ sơ xin giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 phải nộp trước 1/4/2023 English attachment
blue-check Mở rộng đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 do ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Về căn cứ xác định thời gian xây dựng cơ bản được miễn tiền thuê đất
blue-check Đầu tư bệnh viện theo hình thức liên danh có được miễn tiền thuê đất?
blue-check Diện tích đất dùng để thanh toán Dự án BT không được xét miễn, giảm tiền sử dụng
blue-check Về việc ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của dự án