LuatVietnam

Hoa hồng môi giới có được giảm 2% thuế GTGT?

Cập nhật 25/8/2023 | Đăng tải: LVN.5771

hoi Trần Văn Bé (Trà Vinh)
Tôi làm việc tại công ty tài chính. Công ty tôi hợp tác với các đại lý bán xe trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp khi có nhu cầu.
Hằng tháng, công ty tôi trả hoa hồng dịch vụ cho bên đại lý xe (hoa hồng cho đại lý xe đã giới thiệu khách hàng cho bên công ty tài chính) bằng hình thức đại lý xe xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho công ty tài chính.
Đại lý xe xuất hóa đơn giá trị gia tăng phần hoa hồng này có được hưởng phần giảm thuế 8% theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP không?

luat Chi cục Thuế khu vực thành phố Trà Vinh – Châu Thành, tỉnh Trà Vinh:

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội:

"Điều 1. Giảm thuế giá trị gia tăng

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này".

Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP;

Trường hợp cơ sở của ông tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cung cấp dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% và không thuộc danh mục ngành nghề quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023, thì được áp dụng mức thuế suất 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP.

Chi cục Thuế trả lời ông được biết. Nếu còn vướng mắc chưa rõ, đề nghị ông liên hệ với Chi cục Thuế khu vực thành phố Trà Vinh – Châu Thành để được hướng dẫn thêm.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm