LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn lập dự toán tài chính năm 2024 (dành cho công đoàn cấp trên cơ sở)

Hướng dẫn số 15/HD-LĐLĐ ngày 31/7/2023 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2024 (32 trang)
Posted: 2/8/2023 11:07:59 AM | Latest updated: 3/8/2023 8:51:38 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5755
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở thuộc TP. HCM đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính công đoàn năm 2023 và xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2024.

Trong đó, đối với Quỹ lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2024 tại các đơn vị, được xác định là tiền lương đóng BHXH cho người lao động bình quân 8 tháng đầu năm 2023 có xác định yếu tố tăng trưởng (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp) nhân (x) số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn được xác định tại mục 2.1.1 của hướng dẫn này nhân (x) 12 tháng.

Dự toán thu kinh phí công đoàn năm 2024 được xác định bằng Quỹ lương nhân (x) 2%.

Số đoàn viên để tính quỹ lương đóng đoàn phí công đoàn là số đoàn viên thực tế đến ngày 31/8/2023, cộng (hoặc trừ) số đoàn viên dự kiến tăng (hoặc giảm) trong năm 2024.

Mức đóng đoàn phí và tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí công đoàn năm 2024 tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 23 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐstatus2 ngày 19/12/2016.

Số thu đoàn phí công đoàn năm 2024 tại đơn vị được xác định trên cơ sở chỉ tiêu số đoàn viên tại mục 2.2.1 nhân (x) dự toán mức thu đoàn phí bình quân của đoàn viên năm 2024.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5755

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu