LuatVietnam

blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Công Thương

Quyết định số 1876/QĐ-BCT ngày 21/7/2023 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công Thương năm 2023 (18 trang)
Posted: 26/7/2023 7:17:41 AM | Latest updated: 27/7/2023 3:21:53 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Bộ Công thương đưa ra kế hoạch này nhằm thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số sau đây trong năm 2023:

- 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công Bộ Công thương được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định pháp luật.

- Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Công thương được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia.

- 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công thương đạt 90%.

- 100% Hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 21-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu