LuatVietnam

blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính giai đoạn 2022-2030 của ngành Xây dựng English attachment

Quyết định số 385/QĐ-BXD ngày 12/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch hành động của ngành xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) (17 trang)
Posted: 1/6/2022 7:14:36 AM | Latest updated: 4/6/2022 10:45:26 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Quyết định ban hành Kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của ngành Xây dựng trong giai đoạn từ năm 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, giai đoạn từ năm 2022 - 2030, 100% các đô thị từ loại III trở lên khi lập quy hoạch đô thị mới hoặc điều chỉnh quy hoạch đô thị phải lồng ghép nội dung giảm phát thải khí nhà kính.

Đến năm 2030, ít nhất 25% khu đô thị mới áp dụng tiêu chí khu đô thị xanh, phát thải các-bon thấp.

Cũng đến năm 2030, lĩnh vực đầu tư xây dựng, vận hành nhà ở chung cư giảm ít nhất 25% lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2020; 100% công trình đầu tư mới, sửa chữa cải tạo phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật về công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Giai đoạn sau năm 2030, 100% các công trình xây dựng mới phải kiểm kê khí nhà kính và áp dụng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; đến năm 2050, ít nhất 50% khu đô thị mới, 10% đô thị đạt tiêu chí đô thị xanh; 100% các tòa nhà thương mại, chung cư có mức tiêu thụ năng lượng trên 1.000TOE tương đương được chứng nhận tòa nhà phát thải các-bon thấp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 12-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
enflag pdficon QD385-12052022BXD[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng