LuatVietnam

Lược đồ | Kế hoạch sử dụng đất

Tổng số 62 bản ghi | Cập nhật đến: 31-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 31/8/2023 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Tân Bình (TP. HCM)
(Quyết định số 3671/QĐ-UBND)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Tân Bình được phê duyệt bao gồm các nội dung: Xem thêm

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 31/8/2023 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Tân Phú (TP. HCM)
(Quyết định số 3672/QĐ-UBND)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Tân Phú được phê duyệt bao gồm các nội dung: Xem thêm

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 31/8/2023 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 8 (TP. HCM)
(Quyết định số 3673/QĐ-UBND)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 8 được phê duyệt các nội dung gồm: Xem thêm

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Chi tiết xem tại Phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 10/8/2023 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 11 (Tp. HCM)
(Quyết định số 3350/QĐ-UBND)

Quyết định này phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 11 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Xem thêm

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Chi tiết xem tại phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 7/8/2023 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cần Giờ (Tp. HCM)
(Quyết định số 3279/QĐ-UBND)

Quyết định này phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cần Giờ với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Xem thêm

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Chi tiết xem tại phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 24/7/2023 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 12 (TP. HCM)
(Quyết định số 3008/QĐ-UBND)

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 12 (TP. HCM) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Xem thêm

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2023.

2. Diện tích thu hồi đất năm 2023.

3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023.

4. Diện tích đất chưa sử dụng.

Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 18/7/2023 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Tân (TP. HCM)
(Quyết định số 2913/QĐ-UBND)

Quyết định công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Tân (TP. HCM), bao gồm các thông tin sau: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch; Kế hoạch thu hồi các loại đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 17/7/2023 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận 6 (TP. HCM)
(Quyết định số 2895/QĐ-UBND)

Quyết định công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận 6 (TP. HCM), bao gồm các thông tin sau: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch; Kế hoạch thu hồi các loại đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 8/7/2023 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Hóc Môn (TP. HCM)
(Quyết định số 2828/QĐ-UBND)

Quyết định công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Hóc Môn (TP. HCM), bao gồm các thông tin sau: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch; Diện tích thu hồi đất; Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất; Diện tích đất chưa sử dụng. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

HƯỚNG DẪN
blue-check 17/10/2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 12
(Quyết định số 3499/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 17/10/2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Củ Chi
(Quyết định số 3501/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 17/10/2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Bình Thạnh
(Quyết định số 3500/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 14/10/2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cần Giờ
(Quyết định số 3485/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 11/10/2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP. Thủ Đức
(Quyết định số 3422/QĐ-UBND)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP. Thủ Đức được phê duyệt theo Quyết định này bao gồm các chỉ tiêu sau: Xem thêm

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 13/9/2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hóc Môn
(Quyết định số 3080/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 19/4/2021 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của TP. Thủ Đức
(Quyết định số 1334/QĐ-UBND)

Quyết định công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Thủ Đức, trong đó bao gồm các nội dung: Xem thêm

- Diện tích sử dụng của các loại đất;

- Diện tích đất bị thu hồi;

- Diện tích đất được chuyển mục đích.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 16/4/2021 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Bình Thạnh, TP. HCM
(Quyết định số 1319/QĐ-UBND)

Quyết định này phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Bình Thạnh, TP. HCM, bao gồm: diện tích sử dụng của các loại đất; diện tích thu hồi đất và diện tích cho chuyển mục đích sử dụng đất. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 16/4/2021 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1 (TP. HCM)
(Quyết định số 1320/QĐ-UBND)

Quyết định công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1 (TP. HCM), bao gồm: diện tích sử dụng của các loại đất; diện tích đất bị thu hồi và diện tích cho phép chuyển mục đích trong năm 2021. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 27/5/2021 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Phú Nhuận (TP. HCM)
(Quyết định số 1950/QĐ-UBND)

Quyết định công bố Kế hoạch sử dụng, thu hồi và chuyển mục đích các loại đất của quận Phú Nhuận (TP. HCM) trong năm 2021.

blue-check 27/5/2021 Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Gò Vấp (TP. HCM)
(Quyết định số 1951/QĐ-UBND)

Quyết định công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Gò Vấp (TP. HCM), bao gồm các chỉ tiêu: Xem thêm

- Diện tích sử dụng năm 2021 của các loại đất

- Diện tích thu hồi năm 2021 của các loại đất

- Diện tích cho chuyển mục đích năm 2021 của các loại đất

blue-check 20/4/2020 Dịch vụ lập kế hoạch sử dụng đất áp dụng tỷ lệ tính thuế GTGT 5%
(Công văn số 25221/CT-TTHT)

Theo Công văn này, đối với các đơn vị khai thuế theo phương pháp trực tiếp, khi cung cấp dịch vụ lập kế hoạch sử dụng đất thì phải xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT với tỷ lệ 5% doanh thu.

blue-check 27/11/2009 Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009 - 2010 tỉnh Đồng Nai.
(Nghị quyết số 56/NQ-CP)
blue-check 16/11/2009 Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Tây Ninh.
(Nghị quyết số 55/NQ-CP)

Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh hiện nay là 404.929 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm tới 86,37%, diện tích đất phi nông nghiệp chỉ chiếm 13,6%. Đến năm 2010, tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất theo hướng công nghiệp hoá, gia tăng giá trị sử dụng đất phi nông nghiệp, cụ thể, 16.317 ha đất nông nghiệp sẽ được chuyển sang đất phi nông nghiệp. Như vậy, đất phi nông nghiệp sẽ tăng lên 17,63%, chiếm hơn 71 nghìn ha. UBND tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm chỉ đạo UBND các huyện, thị xã tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phương cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được xét duyệt.

blue-check 29/9/2009 Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bình Dương.
(Nghị quyết số 49/NQ-CP)

Theo quy hoạch đã được điều chỉnh, đến năm 2010, tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Bình Dương là 269.522,4 ha; trong đó, đất nông nghiệp chiếm 75,1%, tương đương 202.389 ha, giảm gần 15.000 ha so với năm 2007. Đất phi nông nghiệp chiếm 24,9%, tương đương 67.085,6 ha, tăng 5,8% so với năm 2007. Xem thêm

Nghị quyết cũng bổ sung danh mục 93 công trình, dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh; trong đó có 39 dự án được điều chỉnh giảm diện tích đất; 53 dự án tăng diện tích; dự án Cụm công nghiệp Tân Đông Hiệp giữ nguyên diện tích là 60 ha.

THAM KHẢO
blue-check 18/7/2023 Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP. Thủ Đức
(Quyết định số 2912/QĐ-UBND)

Quyết định công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP. Thủ Đức, bao gồm các thông tin sau: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch; Kế hoạch thu hồi các loại đất; Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 31/8/2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Chánh
(Quyết định số 2951/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 31/8/2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 7
(Quyết định số 2950/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 19/8/2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nhà Bè
(Quyết định số 2806/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

XEM THÊM
blue-check 17/11/2021 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 12 (TP. HCM)
(Quyết định số 3905/QĐ-UBND)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 22/9/2021 Định mức kinh tế - kỹ thuật lập kế hoạch sử dụng đất áp dụng từ 22/9/2021
(Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/9/2021 và thay thế Thông tư số 09/2015/TT-BTNMTstatus1 ngày 23/3/2015.

blue-check 13/11/2021 Phê duyệt chỉ tiêu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến 2030
(Nghị quyết số 39/2021/QH15)

Nghị quyết phê duyệt các chỉ tiêu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) và 10 năm (2021-2030).

blue-check 11/10/2021 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 7 (TP. HCM)
(Quyết định số 3509/QĐ-UBND)
blue-check 11/8/2021 Về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030
(Chỉ thị số 22/CT-TTg)

Văn bản lưu ý các tỉnh, bộ, ngành một số yêu cầu khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030.

blue-check 27/5/2021 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Củ Chi (TP. HCM)
(Quyết định số 1952/QĐ-UBND)

Quyết định công bố Kế hoạch sử dụng, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng các loại đất của huyện Hóc Môn (TP. HCM) trong năm 2021.

blue-check 24/5/2021 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 8 (TP. HCM)
(Quyết định số 1901/QĐ-UBND)

Quyết định công bố Kế hoạch sử dụng, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng các loại đất của Quận 8 (TP. HCM) trong năm 2021.

blue-check 24/5/2021 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 5 (TP. HCM)
(Quyết định số 1900/QĐ-UBND)

Quyết định công bố Kế hoạch sử dụng, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng các loại đất của Quận 5 (TP. HCM) trong năm 2021.

blue-check 5/4/2021 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại các quận/huyện thuộc Tp. Hà Nội
(Kế hoạch số 88/KH-UBND)
blue-check 16/10/2015 Về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016
(Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ)
blue-check 20/5/2015 Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất từ 2016-2020
(Chỉ thị số 08/CT-TTg)
blue-check 30/5/2013 Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011-2015 tỉnh Lào Cai
(Nghị quyết số 65/NQ-CP)

Nghị quyết này phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Lào Cai, làm cơ sở để UBND tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, và rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất tại địa phương

blue-check 7/2/2013 Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011-2015 tỉnh Sóc Trăng
(Nghị quyết số 25/NQ-CP)

Nghị quyết này phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Sóc Trăng, làm cơ sở để UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, và rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất tại địa phương

blue-check 7/2/2013 Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011-2015 tỉnh Bến Tre
(Nghị quyết số 24/NQ-CP)

Nghị quyết này phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Bến Tre, làm cơ sở để UBND tỉnh Bến Tre tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, và rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất tại địa phương

blue-check 7/2/2013 Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011-2015 tỉnh Lai Châu
(Nghị quyết số 23/NQ-CP)

Nghị quyết này phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Lai Châu, làm cơ sở để UBND tỉnh Lai Châu tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, và rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất tại địa phương

blue-check 7/2/2013 Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011-2015 tỉnh Quảng Ninh
(Nghị quyết số 22/NQ-CP)

Nghị quyết này phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Quảng Ninh, làm cơ sở để UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, và rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất tại địa phương

blue-check 7/2/2013 Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011-2015 tỉnh Bắc Giang
(Nghị quyết số 19/NQ-CP)

Nghị quyết này phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Bắc Giang, làm cơ sở để UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, và rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất tại địa phương

blue-check 7/2/2013 Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011-2015 tỉnh Hà Giang
(Nghị quyết số 20/NQ-CP)

Nghị quyết này phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Hà Giang, làm cơ sở để UBND tỉnh Hà Giang tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, và rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất tại địa phương.

blue-check 7/2/2013 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011-2015 tỉnh Bắc Cạn
(Nghị quyết số 21/NQ-CP)

Nghị quyết này phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Bắc Cạn, làm cơ sở để UBND tỉnh Bắc Cạn tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, và rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất tại địa phương

blue-check 8/12/2009 Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2009-2010 của tỉnh Đắk Lắk
(Nghị quyết số 59/NQ-CP)
blue-check 8/12/2009 Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2008-2010 của tỉnh Quảng Bình
(Nghị quyết số 60/NQ-CP)
blue-check 17/6/2009 Về việc duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Bến Thành - Quận 1, TP. HCM
(Quyết định số 3000/QĐ-UBND)
blue-check 17/6/2009 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1, TP. HCM
(Quyết định số 3002/QĐ-UBND)
blue-check 17/6/2009 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường Đa Kao - Quận 1, TP. HCM
(Quyết định số 3003/QĐ-UBND)
blue-check 17/6/2009 Về việc phê duyệt quy họach sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006-2010) của Phường Bến Nghé - Quận 1, TP. HCM
(Quyết định số 3005/QĐ-UBND)
blue-check 17/6/2009 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006-2010) của Phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1, TP. HCM
(Quyết định số 3006/QĐ-UBND)
blue-check 17/6/2009 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006-2010) của Phường Tân Định - Quận 1, TP. HCM
(Quyết định số 3007/QĐ-UBND)
blue-check 17/6/2009 Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006-2010) của Phường Phạm Ngũ Lão - Quận 1, TP. HCM
(Quyết định số 3008/QĐ-UBND)
blue-check 17/6/2009 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006-2010) của phường Cầu Kho - Quận 1, TP. HCM
(Quyết định số 3009/QĐ-UBND)
HẾT HIỆU LỰC
stop-check 7/5/2015 Định mức kinh tế - kỹ thuật mới về lập kế hoạch sử dụng đất
(Thông tư số 09/2015/TT-BTNMTstatus1 )

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/5/2015 và thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BTNMTstatus1 ngày 15/3/2010.

stop-check 17/7/2014 Quy định việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất
(Thông tư số 29/2014/TT-BTNMTstatus1 )

Đối tượng áp dụng Thông tư này là các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên môi trường. Xem thêm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2014, thay thế các Thông tư: Thông tư số 19/2009/TT-BTNMTstatus1 ngày 02/11/2009, Thông tư số 13/2011/TT-BTNMTstatus1 ngày 15/4/2011.

stop-check 17/12/2009 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
(Thông tư số 19/2009/TT-BTNMTstatus1 )

Thông tư này quy định trình tự, nội dung lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; cấp tỉnh; cấp huyện; cấp xã và công bố, lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường; cán bộ địa chính cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2009, thay thế Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT.

stop-check 31/12/2008 Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của thành phố Hà Nội English attachment
(Nghị quyết số 28/2008/NQ-CPstatus1 )
stop-check 1/10/2001 Về việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai English attachment
(Nghị định số 68/2001/NĐ-CPstatus1 )