LuatVietnam

blue-check Không bắt buộc áp dụng giá trọn gói đối với hợp đồng quy mô nhỏ

Công văn số 3273/BXD-KTXD ngày 25/7/2023 của Bộ Xây dựng về khó khăn trong việc thực hiện hợp đồng (2 trang)
Posted: 29/8/2023 8:10:20 AM | Latest updated: 29/8/2023 3:30:55 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5775
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng xây dựng (theo loại hợp đồng quy định của Luật Đấu thầu) đã được Chính phủ quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 và điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP .

Theo đó, khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.

Hiện nay, Nghị định số 37/2015/NĐ-CPstatus2 và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP chỉ quy định tiêu chí để áp dụng các loại giá hợp đồng, không quy định hạn mức giá trị hợp đồng. Luật Đấu thầu (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua cũng đã bỏ quy định đối với loại hợp đồng quy mô nhỏ có giá trị dưới 20 tỷ phải thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5775

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Hợp đồng xây dựngCập nhật đến: 24-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu