LuatVietnam

blue-check Không bắt buộc nộp hóa đơn GTGT điện tử trong hồ sơ xuất khẩu

Công văn số 2054/TCHQ-GSQL ngày 3/6/2022 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu (2 trang)
Posted: 6/6/2022 9:13:54 AM | Latest updated: 6/6/2022 2:05:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5466
LuatVietnam

Công văn nêu quan điểm của Tổng cục Hải quan đối với việc doanh nghiệp có phải nộp thêm hóa đơn GTGT điện tử cùng với hóa đơn thương mại tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho rằng, Điều 24 Luật Hải quan và điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ) chỉ yêu cầu doanh nghiệp nộp hóa đơn thương mại khi làm thủ tục xuất khẩu, không có yêu cầu phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để nộp vào hồ sơ xuất khẩu.

Hơn nữa, tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã quy định rõ, thời điểm phát hành hóa đơn GTGT điện tử đối với hàng xuất khẩu là sau khi hoàn thành thủ tục hải quan (không bắt buộc phát hành trước khi làm thủ tục xuất khẩu như hóa đơn thương mại).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5466
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan