LuatVietnam

Không bắt buộc thu hồi lại hóa đơn giấy sau khi lập HĐĐT thay thế

Cập nhật 7/3/2023 | Đăng tải: LVN.5655

hoi Không nêu tên
Xin Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc xử lý các hoá đơn giấy phát hiện sai sót sau khi chuyển đổi sang HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC theo quy định?
Theo Điều 12. Xử lý chuyển tiếp thì đối với các hoá đơn giấy đã lập có sai sót thì tôi hiểu như sau đã đúng chưa: người bán và ngươi mua chỉ cần lập Biên bản thoả thuận xuất hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn giấy bị sai sót nêu rõ sai sót (không cần thu hồi hoá đơn giấy cũ bị sai), người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT và xuất hoá đơn điện tử “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm” có sai sót.

luat Tổng cục Thuế:

Trường hợp hóa đơn giấy đã lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP có sai sót và người bán đã lập hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC để thay thế cho hóa đơn giấy đã lập, trên hóa đơn điện tử có nội dung “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm" đồng thời người bán gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT tới cơ quan thuế thì trên hệ thống của cơ quan thuế đã có thông tin về việc hóa đơn giấy bị thay thế nên việc thu hồi hóa đơn giấy bị sai sót là không cần thiết. Tuy nhiên để tránh rủi ro bị lợi dụng thì người bán nên lập biên bản với người mua để thu hồi hóa đơn giấy đã lập.

Xem thêm

Hóa đơn

otvet Điều kiện ủy nhiệm cho bên thứ ba phát hành HĐĐT
otvet Xuất hóa đơn điều chỉnh chưa đúng, xử lý thế nào?
otvet Quên gửi thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế có bị phạt?
otvet Trả hàng do không đúng chất lượng, bên bán điều chỉnh hóa đơn hay bên mua xuất hóa đơn trả hàng?
otvet Được hủy hóa đơn khi khách trả hàng là cá nhân
otvet Người bán và người mua sẽ tự thỏa thuận phương thức gửi HĐĐT
otvet Hủy HĐĐT mẫu cũ phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
otvet Các bên được tự thỏa thuận lập hoặc không lập biên bản khi điều chỉnh HĐĐT
otvet Các HĐĐT đã hủy vẫn được lưu giữ trên website Tổng cục Thuế
otvet Trường hợp nào phải gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT trước khi điều chỉnh HĐĐT?
otvet Không bắt buộc thu hồi lại hóa đơn giấy sau khi lập HĐĐT thay thế
otvet Hóa đơn thay thế xuất vào năm 2023 có được áp dụng thuế GTGT 8%?
otvet Hóa đơn sửa chữa xe có được ghi thông tin biển số tại dòng "người mua hàng"?
otvet Phát hành lại HĐĐT có cần lập biên bản ghi rõ sai sót?
otvet Sử dụng hóa đơn loại cũ sau khi đã đăng ký HĐĐT loại mới sẽ bị phạt
otvet Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử có phải nộp báo cáo hàng quý?
otvet Điều chỉnh HĐĐT ghi sai tên người mua như thế nào?
otvet Các trường hợp phải truyền dữ liệu HĐĐT cho cơ quan thuế
otvet Trách nhiệm của người mua liên quan đến hóa đơn
otvet Các nghĩa vụ của người bán khi sử dụng HĐĐT