LuatVietnam

blue-check Không cần điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí

Công văn số 1510/BXD-KTXD ngày 18/4/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng (2 trang)
Posted: 25/5/2023 1:40:44 PM | Latest updated: 26/5/2023 1:47:19 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5708
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP không có quy định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng trong trường hợp chỉ thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đã phê duyệt chỉ được thực hiện đối với các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng và điểm đ khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Xây dựng.

Ngoài ra, theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng qua các thời kỳ (gồm cả Nghị định số 68/2019/NĐ-CPstatus1 và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP) thì chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng, công việc phát sinh và cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án. Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư được xác định để dự phòng cho tất cả các thành phần chi phí của tổng mức đầu tư, kể cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nếu có.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5708

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý dự án

blue-check Sẽ thanh tra các dự án giao thông vận tải chậm tiến độ
blue-check Suất vốn đầu tư và giá xây dựng năm 2022
light-check Biểu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng từ 1/7/2023
light-check Biểu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (áp dụng từ 1/7/2023)
blue-check Về nguyên tắc thanh quyết toán hợp đồng dự án theo hình thức BT
blue-check Chủ đầu tư được phép bổ sung khối lượng xây dựng nếu không đội giá gói thầu English attachment
blue-check Cách tính chi phí tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công
blue-check Chỉ số giá xây dựng được dùng để tính chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng
blue-check Không cần điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí
blue-check Không được điều chỉnh dự án vì lý do thay đổi chủ đầu tư English attachment
blue-check Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có bị khống chế định mức?
blue-check Các căn cứ về chỉ số giá xây dựng dùng để điều chỉnh giá hợp đồng
blue-check Không được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng nếu chỉ thay đổi cơ cấu chi phí
blue-check Suất vốn đầu tư xây dựng được dùng để tính các khoản chi phí nào?
blue-check Các lưu ý khi căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng để định giá đất
blue-check Sắp sửa đổi Thông tư về thu phí thẩm định dự án xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh giá phần giá trị hợp đồng tạm ứng vượt mức
blue-check Về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng liên quan đến tấm tường bê tông khí chưng áp
blue-check Nhà thầu phụ có được tạm ứng hợp đồng trực tiếp từ chủ đầu tư?
blue-check Xác định dự toán chi phí xây dựng phải làm rõ các chí phí đã tính trong giá vật liệu