LuatVietnam

blue-check Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh

Công văn số 40217/CTHN-TTHT ngày 16/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý hóa đơn sai sót (2 trang)
Posted: 18/8/2022 7:39:25 AM | Latest updated: 5/9/2022 9:30:46 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5522
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , khi áp dụng HĐĐT mẫu mới, nếu phát hiện hóa đơn đã lập và gửi cho khách hàng bị sai sót đơn giá thanh toán, doanh nghiệp có thể lập HĐĐT điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới; trên HĐĐT điều chỉnh hoặc thay mới phải ghi dòng chữ "Điều chỉnh/Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm".

Đối với trường hợp đã lập HĐĐT điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn sai sót nêu trên, doanh nghiệp không phải gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5522

Tệp đính kèm

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 26-Sep-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh
blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Tên và MST của người mua trên hóa đơn phải khớp với hợp đồng mua bán English attachment
blue-check Một số loại hình dịch vụ được phép phát hành hóa đơn vào đầu tháng sau
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới