LuatVietnam

Không cần xin duyệt lại tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu chi phí

Cập nhật 10/4/2023 | Đăng tải: LVN.5677

hoi Nguyễn Đức Khánh (Sơn La)
Khoản 5 Điều 15 Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định, việc điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh, phê duyệt, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh.
Tuy nhiên, tôi chưa thấy có định nghĩa thế nào là "thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư".
Hiện nay có 2 cách hiểu như sau:
Cách hiểu thứ 1: Thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí nghĩa là chuyển giá trị chi phí từ chi phí nọ sang chi phí kia và không được bổ sung cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư.
Cách hiểu thứ 2: Thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí nghĩa là chuyển từ chi phí nọ sang chi phí kia và được bổ sung các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư (ví dụ: Trước khi điều chỉnh dự toán thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng không bao gồm khoản mục chi phí thí nghiệm nén tĩnh, chi phí thẩm định giá thiết bị,... nhưng sau khi điều chỉnh dự toán được bổ sung khoản mục chi phí tư vấn thí nghiệm nén tĩnh, chi phí tư vấn thẩm định giá thiết bị,...).
Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ định nghĩa về "thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư" và làm rõ cách hiểu nào là đúng theo quy định của pháp luật.

luat Bộ Xây dựng:

Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP không quy định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng chỉ do thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điểm d Khoản 18 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý dự án

otvet Có được lập dự toán trước cho một phần dự án?
otvet Không cần xin duyệt lại tổng mức đầu tư nếu chỉ thay đổi cơ cấu chi phí
otvet Dự án có hai chủ đầu tư, phân chia chi phí quản lý thế nào?
otvet Có phải điều chỉnh dự án khi bổ sung chi phí tư vấn?
otvet Dự án đầu tư công có phải hoàn tất thủ tục giao đất trước khi thi công?
otvet Đơn vị sự nghiệp công lập hạch toán khoản thu chi từ quản lý dự án theo quy định nào?
otvet Chi phí kiểm toán dự án được xác định riêng và không phụ thuộc vào chi phí dự phòng
otvet Có được quyết toán riêng chi phí thuê thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án?
otvet Bổ sung nhà thầu tư vấn có phải làm thủ tục điều chỉnh dự án?
otvet Chi phí thẩm tra dự án lắp đặt thiết bị xác định theo văn bản nào?
otvet Cách tính chi phí thiết kế cho dự án có nhiều loại công trình
otvet Trường hợp nào phải xin phê duyệt dự toán điều chỉnh?
otvet Tăng giá trị đầu tư một hạng mục, có cần điều chỉnh cả dự án?
otvet Dự án sửa chữa dưới 500 triệu được miễn trình thẩm định chi phí
otvet Cắt giảm thiết bị dự phòng có phải điều chỉnh lại dự toán công trình?
otvet Quyết toán dự án đầu tư công, có bắt buộc tất cả các mục chi phí đều nhỏ hơn dự toán?
otvet Dự án sử dụng đất chuyển mục đích từ đất trồng lúa có phải đánh giá tác động môi trường?
otvet Căn cứ quy định nào để xác định tổng mức đầu tư dự án?
otvet Dự án nào cần lập sơ bộ tổng mức đầu tư?
otvet Nhà thầu tư vấn có thể kiêm nhiệm các dịch vụ nào cho một dự án?