LuatVietnam

blue-check Không được phép điều chỉnh mã loại hình của tờ khai sau khi đã thông quan English attachment

Công văn số 1393/GSQL-GQ1 ngày 31/8/2023 của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung và hủy tờ khai (2 trang)
Posted: 7/9/2023 3:41:29 PM | Latest updated: 12/9/2023 11:19:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5779
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 20, Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 9, khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ), trường hợp tờ khai nhập khẩu đã thông quan, hàng hóa đã qua khu vực giám sát nếu khai sai mã loại hình thì không được khai bổ sung và cũng không được hủy tờ khai.

Riêng sai sót về phương thức thanh toán thì được phép khai bổ sung tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5779

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu