LuatVietnam

Không được sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để nhận tiền bán cổ phần

Cập nhật 15/12/2022 | Đăng tải: LVN.5603

hoi Đặng Thị My (TPHCM)
Công ty tôi có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, là người không cư trú và hiện muốn thoái toàn bộ vốn cho cổ đông Việt Nam. Bên bán và bên mua đã quyết định sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của công ty để nhận tiền chuyển nhượng cổ phần.
Công ty có được chuyển tiền thanh toán bán cổ phần vào tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của bên bán hay không?

luat Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Hiện nay, quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung) và Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung), theo đó quy định:

Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) là người không cư trú phải mở 1 tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại 1 tổ chức tín dụng được phép để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam.

Điều 7 Thông tư số 05/2014/TT-NHNN đã quy định cụ thể về các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, trong đó không có giao dịch thu từ việc chuyển nhượng vốn từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Đề nghị hướng dẫn của bà Đặng Thị My liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp FDI giữa NĐTNN là người không cư trú và nhà đầu tư Việt Nam; đây là giao dịch liên quan hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 29/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 1/8/2014 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép và Thông tư số 05/2014/TT-NHNN nêu trên, việc chuyển nhượng vốn giữa NĐTNN và nhà đầu tư Việt Nam phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN; NĐTNN không được sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để nhận tiền thanh toán chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp FDI.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đầu tư nước ngoài

otvet Nhà đầu tư nước ngoài được phép nhận tiền chuyển nhượng cổ phần thông qua tài khoản thanh toán
otvet Không được sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để nhận tiền bán cổ phần
otvet Doanh nghiệp FDI có phải xin giấy phép khi bán lẻ hàng hóa tại trụ sở?
otvet Doanh nghiệp FDI không được phép kinh doanh TN-TX hàng hóa
otvet Nhà đầu tư nước ngoài nhận tiền chuyển nhượng vốn bằng loại tài khoản nào?
otvet Doanh nghiệp FDI có được nhận chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp?
otvet Nhà đầu tư nước ngoài có được góp vốn bằng đồng Won hoặc Nhân dân tệ?
otvet Về kiến nghị giảm thuế cho doanh nghiệp bị áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu
otvet Loại dự án nào bị khống chế thời gian gia hạn tiến độ?
otvet Đăng ký mở tài khoản cho công ty FDI có phải nộp thị thực của người đại diện?
otvet Vốn góp quy đổi từ ngoại tệ ra VND thấp hơn mức đăng ký có bị coi là góp thiếu?
otvet Có được đặt cọc mua cổ phần tại doanh nghiệp FDI bằng ngoại tệ?
otvet Có bắt buộc đăng ký lại tài khoản đầu tư sau thời gian dài chưa chuyển vốn?
otvet Căn cứ xác định doanh thu chịu thuế tại Việt Nam của nhà cung cấp nước ngoài
otvet Doanh nghiệp FDI không được phép bán lại nguyên liệu nhập khẩu cho DNCX
otvet Đăng ký kinh doanh quyền XNK phải ghi chi tiết mã HS
otvet Doanh nghiệp FDI chỉ được quyền XNK hàng hóa thuộc các mã HS trên giấy phép đầu tư
otvet Doanh nghiệp FDI có được nhập khẩu và phân phối sách báo?
otvet Doanh nghiệp FDI có được mua bán hàng hóa ở nước ngoài?
otvet Doanh nghiệp FDI không được phép kinh doanh TN-TX thông qua kho ngoại quan