LuatVietnam

blue-check Không phải nộp thay thuế nếu nhà thầu nước ngoài đủ điều kiện kê khai trực tiếp

Công văn số 27326/CTHN-TTHT ngày 14/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế nhà thầu (4 trang)
Posted: 20/6/2022 9:56:27 AM | Latest updated: 21/6/2022 2:35:03 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, doanh nghiệp Việt Nam chỉ phải khai, nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài khi nhà thầu nước ngoài không đáp ứng điều kiện trực tiếp khai thuế.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài đáp ứng điều kiện trực tiếp khai thuế tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp Việt Nam không phải khấu trừ, nộp thay.

Đối với khoản thuế GTGT liên quan đến dịch vụ do nhà thầu nước ngoài cung cấp, doanh nghiệp Việt Nam vẫn được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 14, Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 và Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế Nhà thầu