LuatVietnam

Khuyến mại thông qua nhà phân phối có bị tính thuế?

Cập nhật 30/7/2023 | Đăng tải: LVN.5755

hoi Không nêu tên
Công ty thực hiện các chương trình khuyến mại cho khách lẻ và người tiêu dùng thông qua nhà phân phối (khuyến mãi bằng hàng hoặc bằng tiền).
Theo đó, Công ty xuất hàng khuyến mãi hoặc chi tiền (tùy theo từng chương trình KM) cho Nhà phân phối là các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, Nhà phân phối có trách nhiệm xuất hàng hoặc chi tiền khuyến mại cho khách lẻ và người tiêu dùng theo đúng chương trình khuyến mại của công ty, Nhà phân phối không được hưởng số hàng hoặc tiền khuyến mại này.
Xin được hỏi Quý Cục thuế là với trường hợp nêu trên thì Công ty có phải kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN thay cho hộ kinh doanh như quy định của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính hay không?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Liên quan chính sách thuế đối với khoản thưởng, khuyến mại đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Tổng cục Thuế đã có các Công văn số 346/TCT-DNNCN ngày 09/02/2022 về hướng dẫn khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho hộ khoán và Công văn 3870/TCT-DNNCN ngày 19/10/2022 về việc kê khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh.

Cục Thuế TP.HCM thông báo quý đơn vị biết và căn cứ tình hình cụ thể tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Xem thêm