LuatVietnam

blue-check Kỹ thuật thiết kế các ứng dụng dữ liệu về môi trường

Quyết định số 454/QĐ-BTNMT ngày 3/3/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường (39 trang)
Posted: 13/3/2023 1:37:37 PM | Latest updated: 22/3/2023 1:53:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5664
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường gồm: cơ sở dữ liệu môi trường các cấp và cơ sở dữ liệu môi trường chuyên ngành (như: dữ liệu hỗ trợ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, dữ liệu hỗ trợ cấp giấy phép môi trường, dữ liệu quan trắc môi trường, ...).

Cụ thể, tài liệu này đề cập đến mô hình kiến trúc tổng thể, mô hình dữ liệu và các yêu cầu quản lý đối với định danh điện tử của dữ liệu, dữ liệu đặc tả và kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu của cơ sở dữ liệu môi trường các cấp.

Đính kèm các Phụ lục:

- Phụ lục 1. Thiết kế kỹ thuật chi tiết cơ sở dữ liệu môi trường các cấp

- Phụ lục 2. Cấu trúc dữ liệu danh mục dùng chung về môi trường

- Phụ lục 3.1. Dữ liệu danh mục dùng chung sử dụng theo Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước đã được ban hành

- Phụ lục 3.2. Dữ liệu danh mục dùng chung về môi trường

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 3-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5664

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công nghệ thông tin

light-check Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân English attachment
blue-check Giảm lệ phí đăng ký và duy trì tên miền .vn kể từ 1/6/2023 English attachment
blue-check Kế hoạch triển khai Chiến lược đảm bảo an toàn thông tin mạng đến năm 2025
blue-check Thủ tục "Công bố hợp chuẩn đối với trung tâm dữ liệu"
blue-check Chuyển nhượng tên miền phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu gói Tư vấn giám sát thuê phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Điều kiện tham gia mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
blue-check Kỹ thuật thiết kế các ứng dụng dữ liệu về môi trường
blue-check Cục Quản lý Dược mời thầu các gói phần mềm dịch vụ công trực tuyến
blue-check Đã có hướng dẫn xác định nguyên liệu sản xuất phần mềm được miễn thuế NK
blue-check Điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phần mềm English attachment
blue-check Cẩn trọng khi sử dụng "camera giám sát" English attachment
blue-check Sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm dữ liệu English attachment
blue-check Điều chỉnh mã HS của một số sản phẩm CNTT nhóm 2
blue-check Giải đáp về cách tính chi phí nâng cấp phần mềm nội bộ của cơ quan nhà nước
blue-check Về tài liệu kiểm tra lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các ứng dụng
blue-check Các giải pháp tăng cường hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng English attachment
blue-check Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng (NAC)
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép nhập khẩu thiết bị an toàn thông tin mạng
blue-check Quy định chi tiết về điều kiện đảm bảo an ninh mạng English attachment