LuatVietnam

red-check Lại sửa đổi một số quy định về thuế TNDN, thuế GTGT và thuế TNCN từ 2015 English attachment

Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/2/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (29 trang)
Posted: 25/2/2015 8:07:28 PM | Latest updated: 5/2/2023 12:26:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3670 | Vietlaw: 190
LuatVietnam

Tiếp theo sau Nghị định số 91/2014/NĐ-CPstatus2 , Nghị định này tiếp tục sửa đổi một số quy định về thuế TNDN, thuế GTGT và thuế TNCN, áp dụng ngay kể từ ngày 1/1/2015.

Nghị định sửa đổi một số các quy định sau:

- Về thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 ;

- Về ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản quy định tại Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CPstatus2 ;

- Bổ sung quy định cho phép miễn tính thuế TNDN đối với thu nhập của văn phòng thừa phát lại trong thời gian thực hiện thí điểm;

- Sửa đổi quy định về hạch toán các khoản chi mua bảo hiểm không bắt buộc cho người lao động quy định tại điểm o Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 ;

- ...

Về thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản, Nghị định này bãi bỏ cách tính thuế 25% trên phần lãi khi xác định được giá vốn. Thay vào đó, áp dụng chung một mức thuế suất 2% trên doanh thu chuyển nhượng BĐS

Liên quan đến hoạt động thuê nhà, Nghị định này bổ sung quy định yêu cầu bên đi thuê khấu trừ và nộp thay 5% thuế TNCN đối với trường hợp cá nhân có nhà cho thuê có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên và bên đi thuê chịu trách nhiệm trả tiền thuế

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13status2 có hiệu lực thi hành (tức 1/1/2015).

Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế quy định tại các Điều 7, 8 Nghị định số 87/2010/NĐ-CPstatus1 ; Khoản 9 Điều 4 Nghị định số 26/2009/NĐ-CPstatus1 và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 113/2011/NĐ-CPstatus1 .

Bãi bỏ Điểm n Khoản 2 Điều 3 và Điểm g Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 .

Bãi bỏ các Điều 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21 và các quy định về thu nhập từ kinh doanh tại các Điều 12, 13 và 14 tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CPstatus2 .

Bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CPstatus2 .

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
 • Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 21/10/2016.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC ngày 21/10/2016.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC ngày 4/4/2017.
 • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC ngày 7/5/2018.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 7/5/2018.
 • Bãi bỏ khoản 12 Điều 5 Nghị định này kể từ ngày 01/7/2022. Xem quy định mới tại Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020.
 • Từ khoản 1 Điều 5 đến khoản 11 Điều 5 Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020, xem quy định mới tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-BTC ngày 26/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 31/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về thuế GTGT English attachment
blue-check 2910/TCT-CSNgành nghề thương mại bổ sung thêm nếu không gắn với dự án sẽ không được ưu đãi
blue-check 2825/TCT-CSVề điều kiện ưu đãi thuế TNDN khi thành lập cơ sở xử lý chất thải English attachment
blue-check 2652/TCT-CSBán tài sản thế chấp, trường hợp nào được miễn thuế GTGT? English attachment
blue-check 35360/CTHN-TTHTDự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được miễn thuế TNDN 2 năm
blue-check 16825/CTHN-TTHTCác ưu đãi thuế TNDN đối với dự án điện mặt trời
blue-check 472/TCT-CSDự án điện mặt trời có thể được ưu đãi thuế TNDN
blue-check 2753/TCT-CSTừ năm 2015, chế biến thủy sản tại địa bàn khó khăn được hưởng thuế TNDN 10% English attachment
blue-check 2566/TCT-CSVề giá tính thuế đối với tài nguyên xuất khẩu English attachment
blue-check 27051/CTHN-TTHTDự án đầu tư mới tại KCN được miễn thuế 2 năm, giảm thuế 4 năm English attachment
blue-check 24725/CTHN-TTHTDự án sản xuất phần mềm được miễn giảm thuế TNDN
blue-check 2402/TCHQ-TXNKThức ăn chăn nuôi nhập thương mại có được miễn thuế GTGT?
blue-check 5723/CTHN-TTHTDự án sản xuất phần mềm được ưu đãi thế nào?
blue-check 1013/CTTPHCM-TTHTGiá tính thuế GTGT khi bán nhà được giảm trừ khoản tiền mua đất
blue-check 386/TCHQ-TXNKMáy móc phục vụ nông nghiệp phải đảm bảo không thể sử dụng cho mục đích khác mới được miễn thuế GTGT
blue-check 153/TCT-CSTặng phí bảo hiểm cho khách hàng có được hạch toán?
blue-check 5426/TCT-CSDự án điện mặt trời chỉ được ưu đãi theo mức dự án mới nếu đầu tư độc lập
blue-check 4946/TCT-CSDự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2009-2013 chỉ được tính hưởng ưu đãi thuế TNDN từ 2014
blue-check 12452/BTC-TCTNăm 2020, tạm ngưng hoạt động dưới 9 tháng vẫn được trích khấu hao TSCĐ English attachment
blue-check 86537/CT-TTHTThay đổi tên doanh nghiệp, có được ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới? English attachment
blue-check 3900/TCT-CSHướng dẫn tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên dùng làm nguyên liệu sản xuất
blue-check 3788/TCT-CSDự án ưu đãi vẫn áp dụng chung thủ tục cấp giấy chứng nhận theo Luật Đầu tư
blue-check 3791/TCT-CSHướng dẫn xác định giá tính thuế tài nguyên đối với đá khai thác bằng cách nổ mìn
blue-check 3007/TCT-CSNuôi trồng thủy sản, mức ưu đãi thuế phụ thuộc địa bàn thực hiện
blue-check 3694/TCHQ-TXNKHàng nhập khẩu không được ân hạn nộp thuế GTGT do ảnh hưởng dịch Covid English attachment
blue-check 10083/BTC-TCTDự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ trước 2015 không được ưu đãi thuế English attachment
blue-check 3381/TCT-QLNNợ thuế do NSNN chưa thanh toán được miễn tiền chậm nộp
blue-check 59212/CT-TTHTKinh doanh khác lĩnh vực của dự án trong KCN sẽ không được ưu đãi English attachment
blue-check 2557/TCT-CS"Bã bia" được miễn tính thuế GTGT
blue-check 2287/TCT-CSChế biến nông sản tại địa bàn đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN English attachment
blue-check 870/CT-TTHTCho vay hợp vốn có được miễn thuế GTGT?
blue-check 5036/TCT-CSChuyển nhượng BĐS được giảm trừ giá trị cơ sở hạ tầng khi tính thuế GTGT
blue-check 4601/TCT-QLNNợ thuế do NSNN thanh toán trễ tiền hàng được miễn phạt
blue-check 3387/TCT-CSTừ 2015, lợi nhuận sau thuế của chủ công ty TNHH MTV được miễn thuế đầu tư vốn English attachment
blue-check 3075/TCT-CSTừ 2015, dự án đóng tàu đánh bắt xa bờ không được khấu trừ/hoàn thuế
blue-check 1261/TCT-CSBăng tải cao su không được miễn thuế GTGT
blue-check 5040/TCT-CSDự án đầu tư vào khu công nghiệp được ưu đãi như thế nào? English attachment
blue-check 65617/CT-TTHTTiền lương của chủ Công ty MTV có tính thuế TNCN?
blue-check 4269/TCT-QLNVề hạn mức miễn tiền chậm nộp thuế do NSNN chưa thanh toán
blue-check 1421/TCT-CSVề thời điểm hưởng ưu đãi thuế do chuyển đổi thành địa bàn ưu đãi
blue-check 971/TCT-CSDự án XDCB được miễn phạt chậm nộp thuế tương ứng với số tiền NSNN chưa thanh toán
blue-check 992/TCT-CSMua nông sản về tạo cây giống có được xem là chế biến nông sản?
blue-check 639/TCT-TNCNTừ 2015, loại hình Công ty TNHH 1 TV đã được được miễn thuế đầu tư vốn English attachment
blue-check 5594/TCT-CSTừ 2015, cho phép hạch toán lãi vay khoản vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác English attachment
blue-check 5094/TCT-CSChế biến thức ăn chăn nuôi ngoài địa bàn khó khăn có được ưu đãi thuế TNDN?
blue-check 53277/CT-TTHTTừ 2015, lợi tức sau thuế của chủ Công ty một thành viên được miễn thuế đầu tư vốn
blue-check 10708/BTC-TCTDanh mục thiết bị, linh kiện thuộc dây chuyền xay xát lúa được miễn thuế GTGT
red-check 100/2016/NĐ-CPSửa đổi 04 Nghị định về chính sách thuế và xử phạt thuế English attachment
blue-check 1923/TCT-CSChế biến lâm sản không được ưu đãi thuế TNDN
red-check 5181/BTC-TCTChính sách ưu đãi thuế dành cho hoạt động chế biến nông sản, thủy sản từ 2015 English attachment

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2015
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3670

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND12_12022015CP[VLO].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: ND12_12022015CP[Rev.1, 146/2017/ND/CP, 01/02/2018].doc
Thay đổi lần 2: ND12_12022015CP[Rev.2, 123/2020/ND/CP, 01/07/2022].doc
Thay đổi lần 3: ND12_12022015CP[Rev.3, 126/2020/ND/CP, 05/12/2020].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch