LuatVietnam

Làm việc ở địa bàn khó khăn được nghỉ hưu sớm hơn 5 năm

Cập nhật 30/4/2022 | Đăng tải: LVN.5457

hoi Bạn đọc
Tôi (nam), sinh tháng 12.1973, công tác từ năm 1993 đến nay. Tôi đóng BHXH được 28 năm. Trong sổ BHXH của tôi có thể hiện và ghi trong sổ BHXH phụ cấp khu vực là 0.7 từ năm 1993 đến hết tháng 12 năm 2006. Từ tháng 1.2007 đến nay thì không thấy ghi trong sổ BHXH phụ cấp khu vực nữa, mặt dù tôi vẫn còn công tác ở vùng có hệ số khu vực 0.7.
Cho tôi hỏi cách tính nghỉ hưu trước tuổi cho những người làm việc ở vùng có hệ số khu vực 0.7 từ đủ 15 năm trở lên?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Về điều kiện hưởng lương hưu đối với người có thời gian làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên:

Theo quy định tại Điều 169, Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ, kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021), có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Về mức lương hưu hàng tháng:

Điều 56 Luật BHXH quy định mức lương hưu hàng tháng đối với lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Về việc ghi sổ BHXH đối với thời gian công tác tại nơi có phụ cấp khu vực theo nội dung câu hỏi của Bạn, đề nghị Bạn đọc liên hệ đến cơ quan BHXH nơi Bạn đọc cư trú đồng thời cung cấp sổ BHXH để cơ quan BHXH có căn cứ trả lời cụ thể.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?
otvet Phải báo giảm đóng BHXH trong thời gian người lao động nghỉ không lương
otvet Phân biệt trường hợp báo dừng và báo giảm đóng BHXH
otvet Có thể tra cứu tuổi nghỉ hưu tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Tuổi nghỉ hưu có thể tra cứu tại Phụ lục I, II của Nghị định 135/2020/NĐ-CP
otvet Giảng dạy ở vùng núi có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Cách tính lương hưu cho người nghỉ hưu năm 2022
otvet Lương hưu của công chức tính theo quy định nào?