LuatVietnam

Làm việc tại công ty nhà nước được tính hưu theo mức lương nào?

Cập nhật 9/6/2022 | Đăng tải: LVN.5470

hoi Trần Đức Đán (TP. Hà Nội)
Từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2018, tôi hưởng lương kế toán trưởng doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hệ số lương 5,32 (doanh nghiệp nhà nước loại II).
Thời gian đóng BHXH từ tháng 1/2016-12/2018 tôi có được tính là thời gian đóng BHXH theo lương nhà nước để tính lương hưu theo 5 năm cuối không? Hay tính thời gian đóng BHXH theo lương người sử dụng lao động trả?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì: 

Người quản lý công ty chuyên trách được chuyển xếp lương theo chức danh đảm nhận và hạng công ty theo Bảng hệ số mức lương của người quản lý công ty chuyên trách tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ. 

Hệ số mức lương tại Phụ lục số 1 nhân với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ được làm căn cứ thực hiện BHXH, BHYT và giải quyết các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Đối chiếu quy định nêu trên và Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì trường hợp, từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2018 ông hưởng lương theo Phụ lục I. Bảng hệ số mức lương của người quản lý công ty chuyên trách tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì tiền lương tháng đóng BHXH của ông là tiền lương do Nhà nước quy định. 

Về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần đã được quy định cụ thể tại Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc. 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH
otvet Được làm tròn tháng lẻ khi tính BHXH một lần
otvet Thủ tục hưởng lương hưu (mới nhất)
otvet Chế độ tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện
otvet Thủ tục điều chỉnh giới tính trên sổ BHXH
otvet Cách tính tỷ lệ hưu trí đối với lao động nam
otvet Cách thức đóng gộp BHXH tự nguyện để nhanh hưởng lương hưu
otvet Nân cập nhật số CCCD với cơ quan BHXH khi được cấp mới
otvet Cách xác định mức đóng BHXH để hưởng hưu cho người vừa có thâm niên làm nhà nước và tư nhân
otvet Cá nhân kinh doanh không bắt buộc đóng BHXH
otvet Vợ sinh con, chồng được trợ cấp 02 tháng lương cơ sở
otvet Lao động tự do chỉ có thể đóng BHXH theo diện tự nguyện
otvet Cách tính mức lương bình quân đóng BHXH khi có thâm niên làm việc cho công ty nhà nước và tư nhân
otvet Được đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Thủ tục đăng ký thay đổi nơi nhận lương hưu
otvet BHXH Việt Nam sẽ có giải pháp khắc phục lỗi của ứng dụng VssID
otvet Đóng BHXH nhiều hơn 20 năm sẽ phải chờ lương hưu, không được rút BHXH một lần