LuatVietnam

Lắp ráp linh kiện điện tử có cần đáp ứng điều kiện về môi trường?

Cập nhật 4/8/2023 | Đăng tải: LVN.5756

hoi Dương Quỳnh Anh (Vĩnh Phúc)
Công ty của tôi chuyên kiểm tra, lắp ráp, hàn gắn các linh kiện của tai nghe. Dự án kiểm tra có thuộc loại hình sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử và thuộc vào danh mục loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn bà đã nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 để áp dụng triển khai thực hiện.

Liên quan đến ý kiến của bà, Bộ có ý kiến như sau:

Trường hợp dự án của công ty thuộc mã ngành 26 hoặc 27 theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thì dự án thuộc loại hình sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử nêu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm