LuatVietnam

Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

Cập nhật 8/6/2022 | Đăng tải: LVN.5469

hoi Ngọc Hải (TP. HCM)
Đơn vị tôi đang triển khai các công trình nạo vét bảo trì đường thủy nội địa với khối lượng nạo vét dưới 100.000 m3. Với khối lượng các công trình bảo trì như vậy thì thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Về kế hoạch bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 đã không còn quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường.

Về đánh giá tác động môi trường, căn cứ quy định Khoản 1, Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường, đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

"a) Dự án đầu tư nhóm I quy định tại Khoản 3, Điều 28 của Luật;

b) Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e, Khoản 4, Điều 28 của Luật".

Chủ dự án đầu tư dự án nạo vét bảo trì đường thủy cần căn cứ nội dung cụ thể của dự án và đối chiếu với quy định tại Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để phân nhóm dự án, từ đó xác định dự án có thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hay không.

Lưu ý 4 yếu tố để xác định: (1) Quy mô sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển mà không gắn với yếu tố nhạy cảm; (2) Quy mô sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển có gắn yếu tố nhạy cảm (ví dụ: Khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng,...); (3) Có sử dụng khu vực biển hoặc có hoạt động nhận chìm hay không; (4) Có hoạt động thu hồi khoáng sản hay không.

Về giấy phép môi trường, căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường, dự án nạo vét không thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường.

Về đăng ký môi trường, căn cứ vào lượng chất thải phát sinh trong quá trình nạo vét như nước thải từ tàu nạo vét… để xác định dự án có thuộc đối tượng đăng ký môi trường hay không.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Môi trường

otvet Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần có những thông tin gì?
otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sợi phế liệu PP có thuộc chất thải nguy hại?
otvet Thay đổi công nghệ phải lập lại đánh giá tác động môi trường
otvet Thuê nhà xưởng có cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Cho thuê nhà xưởng có cần đánh giá lại tác động môi trường?
otvet Tạm dừng sản xuất phải báo cáo cơ quan quản lý môi trường
otvet Doanh nghiệp phải tự phân loại chất thải nguy hại
otvet Trường hợp nào được miễn xin phép xả nước thải?
otvet Dự án xây dựng nếu có san lấp ao hồ phải đăng ký kế hoạch BVMT
otvet Bùn thải phát sinh trong sản xuất xử lý theo quy chuẩn nào?
otvet Cắt giảm công đoạn sản xuất có cần điều chỉnh báo cáo tác động môi trường?
otvet Mở rộng dự án có phải lập phương án phục hồi môi trường?