LuatVietnam

stop-check Luật Bảo vệ môi trường 2015 English attachment

Luật số 55/2014/QH13status1 ngày 23/6/2014 của Quốc hội về Luật bảo vệ môi trường (75 trang)
Posted: 9/7/2014 10:57:35 AM | Latest updated: 26/2/2022 2:06:01 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3520 | Vietlaw: 173
LuatVietnam

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11status1 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Ghi chú về hiệu lực
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14status2 ngày 20/11/2018.
  • Xem thêm phần sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 25 của Luật này tại Luật số 39/2019/QH14status2 ngày 13/6/2019.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 25 của Luật này tại Luật số 61/2020/QH14status2 ngày 17/6/2020.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, thay thế bằng Luật số 72/2020/QH14status2 ngày 17/11/2020.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2015
Hết hiệu lực 1-Jan-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3520
Văn bản thay thế

follow 72/2020/QH14 status2 - Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL55_23062014QH13[ENGLISH].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: LL55_23062014QH13[Rev.1, 35/2018/QH14, 01/01/2019].doc
Thay đổi lần 2: LL55_23062014QH13[Rev.2, 39/2019/QH14, 01/01/2020].doc
Thay đổi lần 3: LL55_23062014QH13[Rev.3, 61/2020/QH14, 01/01/2021].doc

Dòng thời gian

Môi trường

blue-check Thí điểm quy chế chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ
blue-check Sửa đổi thời hạn nộp báo cáo công tác BVMT đối với các chủ dự án và doanh nghiệp SX-KD
blue-check Bãi bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn chất thải (tại TP. HCM)
light-check Quy trình kiểm kê khí nhà kính và đo đạc mức giảm phát thải khí nhà kính English attachment
blue-check Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng English attachment
blue-check Bãi bỏ nhiều thủ tục trong lĩnh vực môi trường
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt cơ sở chôn lấp chất thải trái phép
blue-check Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 English attachment
blue-check Các quy trình mới về cấp giấy phép môi trường tại Hà Nội
blue-check Biểu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường tại TP. HCM
blue-check Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại TP. HCM
blue-check Về khoảng cách an toàn môi trường đối với dự án sản xuất hóa chất
blue-check Lộ trình hạn chế và ngừng sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy tại Tp. HCM
blue-check Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025
blue-check Hà Nội sẽ tăng cường xử phạt công trình gây ô nhiễm không khí
blue-check Một số yêu cầu mới đối với cơ sở phát thải khí nhà kính
blue-check Các giải pháp thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu English attachment
blue-check Danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính
blue-check Các thủ tục mới về cấp giấy phép môi trường
blue-check Quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020 English attachment