LuatVietnam

blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội

Công văn số 21884/CTHN-TTHT ngày 13/5/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xác định thu nhập miễn thuế TNCN đối với phần tiền lương làm thêm giờ (3 trang)
Posted: 17/5/2022 10:22:48 AM | Latest updated: 18/5/2022 1:37:48 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5453
LuatVietnam

Việc xác định thu nhập được miễn thuế đối với lương tăng ca và lương làm việc ban đêm hiện vẫn đang áp dụng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Theo đó, đối với tiền lương tăng ca, chỉ được miễn thuế TNCN phần chênh lệch trả cao hơn so với mức lương làm việc giờ bình thường (hiểu nôm na là mức phụ trội). Tuy nhiên nếu phần phụ trội nếu trả cao hơn luật định (nếu có) thì phần trả cao hơn sẽ phải chịu thuế.

Đối với tiền lương làm việc ban đêm, phần chênh lệch cao hơn so với mức lương làm việc ban ngày cũng được miễn tính thuế TNCN

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5453
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân