LuatVietnam

Flow | Mẫu hồ sơ mời thầu

Found 18 records | Latest update: 20-Nov-2022

CHÍNH SÁCH
blue-check 8/1/2022 Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng
(Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT)

Thông tư quy định chi tiết việc đăng tải thông tin dự án, thông tin nhà đầu tư, phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, thông báo mời thầu, hồ sơ mời đàm phán, nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, thời điểm mở thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu... trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Read more

Các dự án áp dụng Thông tư này bao gồm: dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

Lộ trình bắt buộc áp dụng như sau (Điều 25):

- Từ 1/6/2023 bắt buộc cung cấp, đăng tải thông tin trên Hệ thống đấu thầu quốc gia đối với các dự án phải đấu thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa.

- Từ 15/8/2023 bắt buộc phát hành trên Hệ thống đấu thầu quốc gia đối với E-KSQT, E-HSMST, E-YCSBNLKN và nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA của các dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất.

Các biểu mẫu được ban hành tại phụ lục đính kèm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022 và thay thế các Điều 7, 8, 9, 10 và 13 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐTstatus1 ngày 18/9/2020.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐTstatus2 bao gồm: khoản 4 Điều 8, khoản 3 Mục 1 Phụ lục VIII, khoản 2.c Bảng số 01 Mục 2 Chương II Phụ lục VI và khoản 2.c Bảng số 01 Mục 2.3 Chương III Phụ lục VII.

CHÍNH SÁCH (SỬA ĐỔI)
blue-check 8/1/2022 Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
(Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT)

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định về lộ trình bắt buộc đấu thầu trực tuyến và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT quy định về đăng tải thông tin đấu thầu sẽ được tạm ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 đến ngày 15/9/2022. Read more

Riêng quy định về lộ trình áp dụng đấu thầu trực tuyến đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT sẽ được tạm ngưng hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2022 đến hết ngày 1/1/2023.

Trong thời gian ngưng hiệu lực của các Thông tư nêu trên, việc đấu thầu được tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau:

a) Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

b) Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

c) Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

d) Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

đ) Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

e) Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

g) Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

h) Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐTstatus1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

i) Các Điều 7, 8, 9, 10 và 13 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐTstatus1 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CPstatus2 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

k) Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐTstatus2 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

HƯỚNG DẪN
blue-check 20/11/2022 Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
(Thông tư số 20/2022/TT-BKHĐT)

Thông tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng cho các gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA được tổ chức đấu thầu rộng rãi. Xem thêm

Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu, việc lập hồ sơ yêu cầu có thể vận dụng quy định tại Thông tư này trên cơ sở đảm bảo không trái với quy định tại các Hiệp định.

Trường hợp cần chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là chặt chẽ hơn và không trái với quy định của các Hiệp định.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2022.

blue-check 20/11/2022 Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
(Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT)

Thông tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu áp dụng cho các gói thầu dịch vụ phi tư vấn thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA được tổ chức đấu thầu rộng rãi. Xem thêm

Trong đó, bao gồm: Mẫu số 01 áp dụng cho gói thầu đấu thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và Mẫu số 02 áp dụng cho gói thầu đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Một số lưu ý cần biết khi áp dụng các Mẫu hồ sơ mời thầu tại Thông tư này:

- Không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu.

- Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng ký kết thực hiện một/nhiều hợp đồng với cơ quan mua sắm của một quốc gia, vùng lãnh thổ cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ của quốc gia, vùng lãnh thổ đó như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu.

- Trường hợp cần chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu, phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, chặt chẽ hơn và không trái với quy định của Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA.

- Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi nhân sự có chuyên môn cao thì không được đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt.

- Hồ sơ mời thầu phải bao gồm Mẫu hợp đồng và quy định chi tiết các điều, khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để các bên làm cơ sở thương thảo hợp đồng.

Riêng với gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu, việc lập hồ sơ yêu cầu có thể vận dụng quy định tại Thông tư này trên cơ sở đảm bảo không trái với quy định tại các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2022.

Sửa đổi khoản 3 Điều 31, khoản 2.c Bảng số 01 Chương II Phụ lục 4 ban hành kèm Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT và thay thế Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT .

blue-check 24/10/2022 Thay mới các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu English attachment
(Thông tư số 09/2022/TT-BYT)

Thông tư thay mới các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền, trong đó gồm: Xem thêm

- Mẫu số 01: Hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).

- Mẫu số 02: Hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ (chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).

Các mẫu hồ sơ mời thầu ban hành tại Thông tư này được áp dụng cho cả gói thầu mua sắm dược liệu sơ chế, tuy nhiên không áp dụng với gói thầu mua sắm bán thành phẩm dược liệu, vị thuốc cổ truyền dạng cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, gôm, thạch đã tiêu chuẩn hóa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/10/2022 và thay thế Thông tư số 31/2016/TT-BYTstatus1 ngày 10/8/2016.

THAM KHẢO
blue-check 25/8/2022 Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
(Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT)

Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dành cho các gói thầu mua sắm được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA. Xem thêm

Trong đó, Mẫu hồ sơ mời thầu số 01 áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi theo phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

Mẫu hồ sơ mời thầu số 02 áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi theo phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Đối với gói thầu mua sắm áp dụng hình thức chỉ định thầu, việc lập hồ sơ yêu cầu có thể vận dụng quy định tại Thông tư này trên cơ sở đảm bảo không trái với quy định tại các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2022 và thay thế Thông tư số 09/2020/TT-BKHĐTstatus1 ngày 27/11/2020.

blue-check 25/8/2022 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
(Thông tư số 15/2022/TT-BKHĐT)

Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dành cho các gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA. Xem thêm

Trong đó, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 được áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Mẫu hồ sơ mời thầu số 02 được áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Đối với gói thầu xây lắp áp dụng hình thức chỉ định thầu, việc lập hồ sơ yêu cầu có thể vận dụng quy định tại Thông tư này trên cơ sở đảm bảo không trái với quy định tại các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA.

Khi lập hồ sơ mời thầu xây lắp theo các mẫu tại Thông tư này, bên mời thầu có thể chỉnh sửa nội dung nhưng phải đảm bảo mang tính chặt chẽ hơn.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2022.

red-check 1/1/2022 Mẫu hồ sơ mời thầu dự án PPP và dự án có sử dụng đất English attachment
(Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐTstatus2 )

Thông tư thay mới các biểu mẫu lập hồ sơ mời thầu dự án PPP và dự án có sử dụng đất, trong đó: Xem thêm

- Các mẫu hồ sơ mời thầu, mời sơ tuyển, mời đàm phán dự án PPP được quy định từ Phụ lục I - Phụ lục V.

- Các mẫu hồ sơ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu, mời yêu cầu dự án có sử dụng đất được quy định từ Phụ lục VI - Phụ lục VIII.

Cần lưu ý, các chữ in nghiêng trong biểu mẫu là nội dung nhằm mục đích hướng dẫn, minh họa và được cụ thể hóa trên cơ sở quy mô, tính chất, lĩnh vực và điều kiện riêng của từng dự án.

Ngoài các tiêu chí đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định tại các Phụ lục I, II, IV, VII Thông tư này, có thể bổ sung các tiêu chí đánh giá khác phù hợp với quy mô, tính chất, lĩnh vực của từng dự án, tuy nhiên cần đảm bảo không làm hạn chế sự tham gia của các nhà đầu tư.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐTstatus1 ngày 18/9/2020.

blue-check 4/11/2019 Phó Giám đốc ký đơn dự thầu phải có giấy ủy quyền English attachment
(Công văn số 7241/BKHĐT-QLĐT)

Theo hướng dẫn tại Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm Thông tư 05/2015/TT-BKHĐTstatus1 , trường hợp người ĐDPL của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo giấy ủy quyền, nếu tại điều lệ hoặc tài liệu khác có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì gửi kèm theo các văn bản này, miễn lập giấy ủy quyền. Xem thêm

Theo đó, trường hợp Giám đốc Công ty có lập giấy ủy quyền cho Phó Giám đốc ký đơn dự thầu, giấy ủy quyền còn hiệu lực tại thời điểm dự thầu và các nội dung khác của đơn dự thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì đơn dự thầu đó được coi là hợp lệ.

blue-check 12/9/2019 Công ty con có được tự tham gia đấu thầu?
(Công văn số 6603/BKHĐT-QLĐT)

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13status2 , nhà thầu được xem là có tư cách hợp lệ khi đáp ứng điều kiện "hạch toán kinh tế độc lập". Xem thêm

Theo đó, đối với các Công ty con nếu hạch toán tài chính độc lập với Công ty mẹ thì được xem là đáp ứng tư cách hợp lệ của nhà thầu và được tham gia đấu thầu với tư cách độc lập hoặc là thành viên liên danh.

Về việc kê khai năng lực, kinh nghiệm, theo Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm Thông tư 05/2015/TT-BKHĐTstatus1 , trường hợp Công ty mẹ dự kiến huy động các Công ty con hạch toán độc lập tham gia gói thầu thì phải kê khai cụ thể phần việc giao cho Công ty con trong hồ sơ dự thầu. Việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu sẽ căn cứ vào phần công việc mà Công ty mẹ, Công ty con đảm nhận trong gói thầu.

blue-check 12/7/2019 Giám đốc chi nhánh có thể thừa ủy quyền ký hợp đồng thầu English attachment
(Công văn số 4852/BKHĐT-QLĐT)

Theo hướng dẫn lập Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn tại Thông tư 01/2015/TT-BKHĐTstatus1 , người đại diện pháp luật (ĐDPL) của nhà thầu được ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, trưởng VPĐD thực hiện một hoặc một số công việc trong quá trình tham dự thầu, gồm cả việc ký kết hợp đồng. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị nơi cá nhân được ủy quyền. Xem thêm

Theo đó, khi tham gia đấu thầu, Giám đốc Công ty có thể ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh ký kết hợp đồng thầu và đóng dấu bằng con dấu của Chi nhánh.

Tuy nhiên, cho dù ủy quyền ký hợp đồng, chủ thể của hợp đồng vẫn là Công ty trúng thầu (không phải Chi nhánh) nên Công ty phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc thực hiện hợp đồng.

blue-check 1/10/2016 Mẫu hồ sơ mời thầu EPC English attachment
(Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT)

Thông tư này hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế (E), cung cấp hàng hóa (P) và xây lắp (C) (gọi tắt là EPC) đối với gói thầu của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13status2 và có các đặc điểm sau: là dự án phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ, thống nhất từ khâu thiết kế đến khâu cung cấp thiết bị, thi công, đào tạo chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì dài hạn Xem thêm

Các dự án phù hợp với hình thức EPC có thể kể đến như công trình cơ khí, điện, dầu khí, hóa chất, xi măng, khai khoáng, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải mà việc thiết kế và sản xuất thiết bị không thể tách rời do yêu cầu cao của tính đồng bộ

Đối với các trường hợp có thể tách thành các gói thầu riêng biệt như thiết kế (E), cung cấp hàng hóa (P) và xây lắp (C) hoặc tách thành gói thầu thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP), gói thầu xây lắp (C) thì Thông tư này không cho phép áp dụng hình thức EPC để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia đấu thầu

Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế quốc tế theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2016.

stop-check 26/9/2016 Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền English attachment
(Thông tư số 31/2016/TT-BYTstatus1 )

Ban hành kèm theo Thông tư này 02 mẫu hồ sơ mời thầu, gồm: Xem thêm

1. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu 1)

2. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu 2)

Các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền nêu trên áp dụng đồng thời cho bệnh viện công lập và tư nhân

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2016.

blue-check 15/1/2016 Thay mới các mẫu báo cáo thẩm định trong lựa chọn nhà thầu English attachment
(Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT)

Thông tư này thay mới các mẫu biểu báo cáo thẩm định trong lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13status2 , bao gồm: Xem thêm

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Mẫu số 01 Thông tư này)

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu (Mẫu số 02)

- Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu (Mẫu số 03)

- Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển (Mẫu số 04)

- Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 05)

- Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu số 06)

Riêng đối với gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng thì căn cứ nội dung quy định tại Thông tư này để vận dụng cho phù hợp.

Đối với gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn, gói thầu hỗn hợp, trường hợp lập báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn một, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu thì có thể vận dụng, chỉnh sửa các Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này cho phù hợp

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2016. Thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BKHstatus1 ngày 28/10/2010 và Thông tư số 08/2010/TT-BKHstatus1 ngày 21/4/2010.

blue-check 15/5/2011 Mẫu hồ sơ dự thầu đo đạc đất đai
(Thông tư số 09/2011/TT-BTNMT)

Thông tư công bố Mẫu Hồ sơ mời thầu các gói thầu đo đạc đất đai phục vụ cho việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Đính kèm 11 biểu mẫu liên quan trong hồ sơ dự thầu bao gồm: Xem thêm

Mẫu số 1. Đơn dự thầu

Mẫu số 2. Giấy ủy quyền

Mẫu số 3. Kê khai các hợp đồng đã thực hiện của nhà thầu

Mẫu số 4. Kê khai các hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu

Mẫu số 5. Danh sách cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại thực địa

Mẫu số 6. Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công chủ yếu dùng cho gói thầu

Mẫu số 7. Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu

Mẫu số 8. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ thầu

Mẫu số 9. Biểu mẫu giá dự thầu

Mẫu số 10. Bảo lãnh dự thầu

Mẫu số 11. Thỏa thuận liên danh

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2011.

blue-check 15/3/2010 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp English attachment
(Thông tư số 03/2010/TT-BKH)

Theo Thông tư này, đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 61/2005/QH11status1 khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế. Đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn ODA nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ quan. tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam đã ký kết. Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp ban hành kèm theo Thông tư gồm: Xem thêm

- Chỉ dẫn đối với nhà thầu (yêu cầu về thủ tục sơ tuyển, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự sơ tuyển).

- Yêu cầu và xây lắp (tóm tắt các yêu cầu và xây lắp).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2010, thay thế Quyết định số 937/2008/QĐ-BKHstatus1 ngày 23 tháng 7 năm 2008.

blue-check 22/5/2019 Trường hợp nào hồ sơ dự thầu cần nộp giấy phép bán hàng?
(Công văn số 3371/BKHĐT-QLĐT)

Theo quy định tại Mục 15.2 Chương II Mẫu E-HSMT ban hành kèm Thông tư 04/2017/TT-BKHĐTstatus1 , đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm bảo hành, bảo trì, sửa chữa... của nhà sản xuất, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất. Xem thêm

Ngược lại, đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác.

Theo đó, trường hợp Công ty có gói thầu mua sắm hàng hóa đặc thù cần gắn với trách nhiệm bảo hành, bảo trì, sửa chữa... của nhà sản xuất thì được quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất.

Trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu là hàng (ô tô) được bán sẵn trên thị trường thông qua các đại lý chính thức của nhà sản xuất, đồng thời các đại lý này đủ khả năng bảo hành, bảo trì, sửa chữa... thì nhà thầu có thể nộp giấy xác nhận đại lý chính thức (thay giấy phép bán hàng).

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 19/11/2019 Không được ủy quyền lại việc ký hồ sơ thầu English attachment
(Công văn số 8659/BKHĐT-QLĐT)

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm Thông tư 05/2015/TT-BKHĐTstatus1 , người ĐDPL của nhà thầu được ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh thực hiện thay một số công việc sau: ký đơn dự thầu; ký tài liệu giao dịch với bên mời thầu; tham gia quá trình thương thảo hợp đồng; ký kết hợp đồng thầu... Xem thêm

Tuy nhiên, người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người khác thực hiện thay các công việc đấu thầu nêu trên.

Các tài liệu ký theo sự ủy quyền trong trường hợp này có thể đóng dấu bằng con dấu của bên ủy quyền hoặc của bên nhận ủy quyền

Lược đồ Cập nhật đến

Giảm 2% thuế GTGT 2022 31-Jan-2023
Điều chỉnh hóa đơn 19-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Thời điểm lập hóa đơn 4-Jan-2023
Phân bổ thuế 4-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Tiêm vắc xin 3-Jan-2023
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Giấy phép lao động 27-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Phòng chống dịch 12-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Hàng trong nước đã SX được 7-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Quyết toán thuế TNDN 14-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Thuế GTGT thiết bị y tế 20-Jun-2022
Khám sức khỏe 8-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020