LuatVietnam

blue-check Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu (tham khảo)

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu (5 trang)
Posted: 10/8/2023 9:27:26 AM | Latest updated: 10/8/2023 6:50:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5760
LuatVietnam

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu gồm các điều khoản cơ bản như sau:

- Điều 1. Căn cứ chuyển nhượng

- Điều 2. Phạm vi chuyển nhượng

- Điều 3. Phí chuyển nhượng

- Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

- Điều 5. Điều khoản sửa đổi, hủy bỏ hiệu lực của hợp đồng

- Điều 6. Hiệu lực hợp đồng

- Điều 7. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

- Điều 8. Thẩm quyền ký kết

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5760

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu