LuatVietnam

blue-check Miễn điều chỉnh hóa đơn nếu chỉ sai địa chỉ người bán

Công văn số 58353/CTHN-TTHT ngày 10/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xử lý sai sót thông tin địa chỉ người bán trên hóa đơn điện tử (2 trang)
Posted: 14/8/2023 1:14:46 PM | Latest updated: 14/8/2023 5:09:06 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5765
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 , đối với HĐĐT đã lập nếu chỉ sai sót về địa chỉ người bán, các nội dung khác không sai sót thì bên bán chỉ cần thông báo cho bên mua về việc hóa đơn có sai sót (không phải lập lại hóa đơn) và gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5765

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 15-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu