LuatVietnam

Mỗi tỉnh có quy định riêng về diện tích tối thiểu khi tách thửa

Cập nhật 14/4/2023 | Đăng tải: LVN.5682

hoi Hoàng Văn C. (Hà Nam)
Bố của tôi có một mảnh đất 100m2, chiều rộng 6m15 chiều dài 16m20 tại phường Thanh Châu. Hiện tại bố tôi muốn chia tách thửa cho 2 người con, nhưng dù đủ diện tích (>40m2) nhưng không đủ kích thước chiều rộng (<3,5m) theo Quyết định 36/2017/QĐ-UBND.
Tôi muốn được biết, bố tôi phải làm như nào để có thể tách thửa chia cho 2 người con, trong khi hiện tại 2 thửa liền kề nhà hàng xóm không có ý định bán để có thể hợp thửa?

luat Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam:

Về quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa: Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa như sau: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương".

Điều kiện tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam được quy định tại Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam:

- Tại Khoản 1 và khoản 2 điều 6 quy định về diện tích, kích thước thửa đất tách thửa:

“1. Thửa đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy hoạch là đất ở khi chia tách thửa đất (trừ trường hợp thuộc điểm b khoản 6 Điều này) phải đảm bảo các điều kiện như sau:

a) Đối với phường, thị trấn: diện tích ≥ 40m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 3,5m.

b) Đối với xã: diện tích ≥ 60m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 4m.

2. Thửa đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy hoạch là đất nông nghiệp khi chia tách thửa đất phải đảm bảo diện tích ≥ 360m2”.

Các trường hợp không cho phép chia tách thửa đất

- Tại Khoản 6 Điều 6 quy định các trường hợp không cho phép chia tách thửa đất:

“6. Các trường hợp không cho phép chia tách thửa đất

a) Thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất.

b) Thửa đất thuộc quy hoạch chi tiết phân lô đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trừ các trường hợp thuộc khoản 4 Điều này.

c) Thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

d) Một trong các thửa đất hình thành sau khi chia tách thửa đất không đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này”.

Đối với thửa đất của bố ông C. muốn chuyển quyền cho 2 con nhưng không đủ điều kiện tách thửa theo quy định thì có thể làm thủ tục chuyển quyền cho 2 anh em cùng đồng sử dụng đất.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm