LuatVietnam

Một dự án có được tính phí thẩm định hai lần?

Cập nhật 5/8/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Đình Hoàng
Trường hợp dự án vừa phải thẩm định qua cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở Xây dựng), vừa thẩm định qua cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư (phòng chức năng của UBND huyện) thì phí thẩm định lúc này có được tính 2 lần cho 2 đơn vị trên hay không?
Theo tôi tham khảo Điều 3 Thông tư số 28/2023/TT-BTC: "Điều 3. Tổ chức thu phí cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, cơ quan chủ trì thẩm định thuộc người quyết định đầu tư (cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập) có thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 14, Khoản 15 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng là tổ chức thu phí".

luat Bộ Tài chính:

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy định:

"1. Mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng) quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Mức thu phí tính theo tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư dự án được áp dụng tại từng cơ quan thẩm định".

Căn cứ quy định trên, mức thu phí tính theo tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư dự án được áp dụng tại từng cơ quan thẩm định.

Trường hợp dự án được cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở Xây dựng) thẩm định dự án đầu tư xây dựng thì người nộp phí thực hiện nộp phí cho cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Trường hợp dự án được cơ quan chủ trì thẩm định thuộc người quyết định đầu tư (phòng chức năng của UBND huyện) thẩm định dự án đầu tư xây dựng thì người nộp phí thực hiện nộp phí cho cơ quan chủ trì thẩm định thuộc người quyết định đầu tư.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm