LuatVietnam

Một nhà thầu có được ghi tên trong nhiều hồ sơ dự thầu?

Cập nhật 11/3/2023 | Đăng tải: LVN.5659

hoi Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang
Trường hợp nhà thầu tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu chính trong 1 hồ sơ dự thầu và có tên trong 1 hồ sơ dự thầu khác với vai trò nhà thầu phụ thì E-HSDT của nhà thầu không bị coi là vi phạm quy định.
Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống đấu thầu như sau:
Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu tư vấn X. Có 2 nhà thầu tham gia đấu thầu là nhà thầu A và nhà thầu B.
Trong quá trình đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia đấu thầu nhận thấy nhà thầu A đứng tên là nhà thầu phụ đảm nhận một phần công việc trong E-HSDT của nhà thầu B.
Trong tổ chuyên gia đấu thầu có hai ý kiến xử lý như sau:
- Ý kiến thứ nhất: Nhà thầu A vừa là nhà thầu chính tham dự thầu, vừa là nhà thầu phụ của nhà thầu B tham dự thầu của cùng một gói thầu. Như vậy, nhà thầu A đã thông thầu với nhà thầu B. Vì vậy, đề nghị loại nhà thầu A, B do vi phạm Luật Đấu thầu. Đề nghị hủy thầu gói thầu này.
- Ý kiến thứ hai: Nhà thầu A có tên trong E-HSDT của nhà thầu B chỉ với tư cách nhà thầu phụ, không phải thành viên liên danh dự thầu nên không vi phạm quy định của Luật Đấu thầu. Vì vậy không thể loại 2 nhà thầu này mà vẫn phải tiến hành đánh giá tiếp cả 2 E-HSDT.
Bên mời thầu cần giải quyết tình huống trên như thế nào?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, một trong các điều kiện để E-HSDT của nhà thầu được đánh giá hợp lệ là nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

Theo đó, trường hợp nhà thầu tham gia đấu thầu với tư cách nhà thầu chính trong 1 hồ sơ dự thầu và có tên trong 1 hồ sơ dự thầu khác với vai trò nhà thầu phụ thì E-HSDT của nhà thầu không bị coi là vi phạm quy định nêu trên.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Đấu thầu

otvet Cấm chỉ định hãng sản xuất trong hồ sơ mời thầu
otvet Một nhà thầu có được ghi tên trong nhiều hồ sơ dự thầu?
otvet Có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ nếu giá dự thầu chưa thống nhất
otvet Những lưu ý về phương pháp chấm thầu đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng
otvet Cơ quan nào thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư?
otvet Đề xuất sửa đổi hợp đồng mời thầu dịch vụ tư vấn theo biểu mẫu nào?
otvet Nhà thầu phụ có được cung cấp thiết bị cho nhà thầu chính?
otvet Có được đồng thời dự thầu quản lý dự án và giám sát thi công cho cùng một công trình?
otvet Có được tham gia đấu thầu trong thời gian chờ gia hạn chứng chỉ năng lực xây dựng?
otvet Gói thầu chào hàng cạnh tranh có được đưa ra tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm?
otvet Căn cứ vào đâu để đánh giá "giá dự thầu"?
otvet Chuyển nhượng từ 10% giá trị gói thầu bị coi là vi phạm
otvet Có được thay đổi loại hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu?
otvet Có được dùng hợp đồng thi công công trình cấp III để dự thầu công trình cấp II?
otvet Doanh nghiệp nhà nước lựa chọn nhà thầu theo quy định nào?
otvet Dự án đầu tư công được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi nào?
otvet Từ 1/8/2022, đấu thầu qua mạng phải áp dụng theo quy định mới
otvet Về thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu khi đấu thầu trực tiếp
otvet Dịch vụ đấu giá bất động sản không được giảm 2% thuế GTGT
otvet Gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ được mời doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dự thầu