LuatVietnam

blue-check Một số lưu ý về chi phí quản lý dự án

Công văn số 1815/BXD-KTXD ngày 25/5/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung chi phí quản lý dự án và quản lý hợp đồng xây dựng (2 trang)
Posted: 2/6/2022 8:30:52 AM | Latest updated: 4/6/2022 10:45:41 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Bộ Xây dựng lưu ý, định mức chi phí quản lý dự án ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD là mức chi phí tối đa phù hợp với thời gian, phạm vi công việc được phê duyệt của dự án để chủ đầu tư tổ chức các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đến kết thúc xây dựng.

Trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn quản lý dự án (bao gồm cả thuế GTGT) được trích từ chi phí quản lý dự án.

Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc đủ điều kiện năng lực trực tiếp quản lý dự án như quy định tại điểm 1.4, mục 1, chương I, phần II, Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD thì hệ số chi phí quản lý dự án là k = 0,8. Các trường hợp khác, hệ số chi phí quản lý dự án thực hiện theo mục 1, chương I, phần II, Phụ lục VIII của Thông tư 12.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quản lý dự án