LuatVietnam

blue-check Một số lưu ý về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ

Công văn số 344/VTLTNN-VP ngày 17/4/2023 của Bộ Nội vụ về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ (3 trang)
Posted: 18/4/2023 2:19:39 PM | Latest updated: 20/4/2023 10:57:29 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5683
LuatVietnam

Liên quan đến việc áp dụng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ, Bộ Nội vụ đã có một số lưu ý sau:

- Đối với hồ sơ, tài liệu được tổ chức chỉnh lý sau khi Thông tư số 10/2022/TT-BNV có hiệu lực thì xác định thời hạn bảo quản theo quy định tại Thông tư số 10/2022/TT-BNV và các quy định của ngành, lĩnh vực về thời hạn bảo quản đối với hồ sơ chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan, không phân biệt thời gian hình thành tài liệu.

- Đối với hồ sơ, tài liệu được cơ quan, tổ chức chỉnh lý trước thời điểm Thông tư số 10/2022/TT-BNV có hiệu lực thì xác định thời hạn bảo quản theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BNVstatus1 và Thông tư số 13/2011/TT-BNVstatus1 .

- Các cơ quan, tổ chức không xác định lại thời hạn bảo quản tài liệu đã chỉnh lý trước khi Thông tư số 10/2022/TT-BNV có hiệu lực.

- Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức tại Quyết định số 163/QĐ-VTLTNN ngày 4/8/2010 đã được thay thế bằng quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BNVstatus1 nên không còn được áp dụng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5683

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hồ sơ - Thủ tục

blue-check Một số lưu ý về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ
blue-check [Dự thảo] Luật Lưu trữ 2024
blue-check Quy định mới về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu English attachment
blue-check Công ty luật có phải lập kho lưu trữ hồ sơ?
blue-check Miễn tiền chậm nộp thuế: không chấp nhận Biên bản xác định thiệt hại do doanh nghiệp tự lập
blue-check Từ 8/4/2014, Hải quan sẽ thu tiền chậm nộp bằng Biên lai thu tiền CTT11-HQ
blue-check Về cách ghi chức vụ của người ký trên văn bản hành chính
blue-check Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
blue-check Cách đóng dấu treo và dấu giáp lai
blue-check Danh mục các văn bản của Bộ Xây dựng hết hiệu lực
blue-check 69 Văn bản của Bộ Tài chính được công bố hết hiệu lực
blue-check Công bố một số thủ tục hành chính tại Sở Công Thương Hà Nội
blue-check Giải thích của TCHQ về áp dụng Công văn số 11818/BTC-TCHQ cho dự án có từ 500 lao động trở lên
blue-check Danh mục các Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT hết hiệu lực
blue-check Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự English attachment
blue-check Luật Lưu trữ 2011 English attachment
blue-check Cách tính định mức bảo quản, lưu trữ tài liệu nền giấy
blue-check Sửa đổi và bổ sung một số thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng Hà Nội
blue-check Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Sở Ngoại vụ TP. HCM
blue-check Thời hạn bảo quản các loại tài liệu