LuatVietnam

Mức đóng BHYT được căn cứ theo HĐLĐ có tiền lương cao nhất

Cập nhật 31/8/2023 | Đăng tải: LVN.5779

hoi Nguyễn Hà (Hà Nam)
Trong trường hợp người lao động ký nhiều hợp đồng lao động thì mức đóng bảo hiểm y tế căn cứ vào hợp đồng lao động nào?

luat Báo Lao động:

Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi với Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế như sau:

Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Trường hợp đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Trường hợp đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng.

Khoản 1 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Như vậy người lao động ký nhiều hợp đồng lao động thì mức đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Xem thêm