LuatVietnam

Nghỉ việc trước khi quyết toán thuế TNCN có được tính lại mức giảm trừ gia cảnh?

Cập nhật 26/5/2022 | Đăng tải: LVN.5468

hoi Không nêu tên
Trường hợp Công ty có ký HĐLĐ 3 tháng, hiện tại những người lao động đã nghỉ việc, vậy khi quyết toán có được giảm trừ bản thân 11 triệu đồng/tháng không? Các lao động đó làm việc tại Công ty trước thời điểm 1/7/2021.

luat Cục Thuế TP. Hà Nội:

Căn cứ Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ 01/7/2020, theo đó, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh từ kỳ tính thuế năm 2020.

Tuy nhiên đối với các trường hợp đã khấu trừ theo mức giảm trừ gia cảnh trước 01/7/2020 và tại thời điểm quyết toán, cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thì tổ chức không điều chỉnh lại mức giảm trừ gia cảnh theo quy định mới (Tổ chức thực hiện quyết toán nghĩa vụ khấu trừ thuế theo số thuế thực tế đã khấu trừ trong năm của cá nhân).

Cá nhân trong trường hợp này nếu quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế thì sẽ được điều chỉnh theo mức giảm trừ gia cảnh mới kể từ 01/01/2020.

Xem thêm

Người phụ thuộc

otvet Cha mẹ bao nhiêu tuổi được tính là người phụ thuộc?
otvet Nuôi con học đại học có được giảm thuế TNCN?
otvet Có bị khống chế số người phụ thuộc đăng ký lại khi thay đổi công ty?
otvet Nghỉ việc trước khi quyết toán thuế TNCN có được tính lại mức giảm trừ gia cảnh?
otvet Cách tính thời gian được giảm trừ người phụ thuộc
otvet Thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là thời điểm quyết toán thuế
otvet Không cần xin giấy xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
otvet Đăng ký bác ruột là người phụ thuộc phải có xác nhận không còn nơi nương tựa
otvet Tờ khai đăng ký người phụ thuộc đang áp dụng mẫu nào?
otvet Người phụ thuộc chưa gia hạn CMND có được giảm trừ tiếp?
otvet Vợ ở nhà nội trợ có được tính là người phụ thuộc?
otvet Khai bổ sung người phụ thuộc sau khi đã quyết toán sẽ không được giảm trừ
otvet Chuyển công ty phải đăng ký lại người phụ thuộc
otvet Miễn xin xác nhận thu nhập khi đăng ký người phụ thuộc
otvet Không được đăng ký giảm trừ em ruột nếu bố mẹ còn khả năng lao động
otvet Giảm trừ người phụ thuộc tính từ thời điểm sinh con hay thời điểm đăng ký?
otvet Có được đăng ký em vợ làm người phụ thuộc?
otvet Không thể đăng ký em vợ làm người phụ thuộc
otvet Người mắc bệnh chưa có CMND vẫn được đăng ký phụ thuộc
otvet Giảm trừ người phụ thuộc không nơi nương tựa phải đáp ứng điều kiện gì?