LuatVietnam

Nhà đầu tư nước ngoài được phép rút vốn bằng ngoại tệ tiền mặt

Cập nhật 27/7/2023 | Đăng tải: LVN.5752

hoi Phan Linh (TPHCM)
Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài số tiền đã chuyển vào Việt Nam còn lại bằng ngoại tệ hoặc được mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài đối với số tiền đã chuyển vào Việt Nam và tiền lãi phát sinh (nếu có) sau khi trừ đi các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.
Trụ sở công ty tôi ở Singapore có tài khoản thanh toán dành cho người không cư trú tại một ngân hàng Việt Nam. Công ty dự định đầu tư tại Việt Nam, vì vậy đã chuyển tiền về tài khoản thanh toán này và chuyển đổi sang đồng Việt Nam. Số tiền dự kiến sẽ dùng để trả các chi phí trước khi đầu tư và có thể chuyển thành vốn góp khi có Giấy chứng nhận đầu tư.
Tuy nhiên, do thời gian kéo dài và nhu cầu của công ty thay đổi nên công ty tôi muốn chuyển khoản tiền đã chuyển về Việt Nam về lại tài khoản của công ty tại Singapore và không thực hiện đầu tư nữa.
Vậy công ty tôi có được chuyển tiền về nước không? Hồ sơ cần để chuyển tiền là gì?

luat Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Tại Điều 8 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam quy định về chuyển tiền thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư. Theo đó, Khoản 1, 3 và 4 Điều 8 quy định:

"1. Trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư..., nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) được phép chuyển tiền từ nước ngoài hoặc từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam của NĐTNN đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

… 3. Trường hợp không được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,... hoặc không tiếp tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, NĐTNN được chuyển ra nước ngoài số tiền còn lại bằng ngoại tệ hoặc được mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài đối với số tiền đã chuyển vào Việt Nam và tiền lãi phát sinh (nếu có) sau khi trừ đi các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

4. Các giao dịch quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, xuất trình các tài liệu, chứng từ hợp lệ chứng minh số tiền đã chuyển vào Việt Nam và các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối, quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về kế toán và các quy định pháp luật có liên quan".

Căn cứ quy định trên, NĐTNN được chuyển ra nước ngoài số tiền đã chuyển vào Việt Nam còn lại bằng ngoại tệ hoặc được mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài đối với số tiền đã chuyển vào Việt Nam và tiền lãi phát sinh (nếu có) sau khi trừ đi các chi phí hợp pháp liên quan đến hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.

Vì vậy, đề nghị bà Phan Linh liên hệ với tổ chức tín dụng được phép để được hướng dẫn khi có nhu cầu thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm