LuatVietnam

blue-check Nhận thù lao tư vấn cho nước ngoài, khai thuế ra sao?

Công văn số 56955/CTHN-TTHT ngày 4/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ nước ngoài (3 trang)
Posted: 8/8/2023 7:40:15 AM | Latest updated: 8/8/2023 3:32:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5762
LuatVietnam

Trường hợp cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng ký hợp đồng dịch vụ tư vấn cho khách hàng ở nước ngoài thì thù lao tư vấn nhận được thuộc diện chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Cá nhân phải trực tiếp kê khai thuế đối với thu nhập được trả từ nước ngoài theo quy định tại tiết a.2 điểm a khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Hồ sơ kê khai thuế áp dụng theo quy định tại điểm 9.2 Mục 9 Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Kỳ khai thuế TNCN được xác định theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ; nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5762

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu