LuatVietnam

blue-check Những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 (6 trang)
Posted: 30/6/2022 7:49:50 AM | Latest updated: 11/7/2022 12:58:22 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5492
LuatVietnam

Nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Quốc hội đã thông qua một số giải pháp sau đây:

- Cho phép các Bộ, ngành, địa phương áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh mà đến thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực chưa lựa chọn được nhà thầu.

- Cho phép Chính phủ quy định chi tiết quy trình lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; quy định các loại sơ đồ, bản đồ quy hoạch cần kèm theo hồ sơ khi quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch.

- Cho phép lập đồng thời nhiều quy hoạch, quy hoạch được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. Nếu có mâu thuẫn giữa quy hoạch thấp hơn với quy hoạch cao hơn thì quy hoạch thấp phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn.

- Các quy hoạch quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước 1/1/2019 được điều chỉnh để tiếp tục kéo dài thời kỳ áp dụng cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5492

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu