LuatVietnam

blue-check Những lưu ý dành cho bệnh viện khi chuyển dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT

Công văn số 2744/BHXH-GĐĐT ngày 31/8/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu KCB theo quy định (11 trang)
Posted: 11/9/2023 7:22:49 AM | Latest updated: 11/9/2023 2:33:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5780
LuatVietnam

Để khắc phục việc sai sót và đề nghị thay thế, bổ sung dữ liệu chi phí thanh toán BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã lưu ý các bệnh viện cần phải gửi dữ liệu kịp thời, chính xác, phản ánh trung thực quá trình KCB và đảm bảo đúng, đủ các trường thông tin theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYTstatus1 ngày 20/9/2017 và Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/1/2023 (áp dụng từ ngày 1/10/2023).

Trong đó, trường hợp có chỉ định xét nghiệm tại Bảng 3 thì bắt buộc phải gửi thông tin kết quả xét nghiệm tại Bảng 4 và ghi đầy đủ thông tin theo dõi diễn biến lâm sàng mỗi lần khám bệnh tại Bảng 5.

Cơ quan BHXH chỉ thực hiện tiếp nhận lại hoặc tiếp nhận bổ sung dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT của các bệnh viện theo đúng quy định tại điểm 4.3 khoản 4 Điều 21 và tiết 3.6.6 điểm 3.6 khoản 3 Điều 31 Quy trình giám định BHYT ban hành kèm Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5780

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu