LuatVietnam

blue-check Phân loại, gia cố bao bì hàng hóa trong kho ngoại quan phải thông báo trước với Hải quan

Công văn số 1938/TCHQ-GSQL ngày 30/5/2022 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hàng hóa gửi kho ngoại quan và xuất sang nước khác bằng đường hàng không (2 trang)
Posted: 1/6/2022 10:17:04 AM | Latest updated: 2/6/2022 2:06:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5465
LuatVietnam

Quy định hiện hành (Điều 63 Luật Hải quan và Điều 83 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 ) cho phép doanh nghiệp được thực hiện hoạt động phân loại, gia cố bao bì hàng hóa đang gửi trong kho ngoại quan.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải gửi thông báo cho Chi cục Hải quan để giám sát trước khi thực hiện việc phân loại, gia cố bao bì hàng hóa gửi kho ngoại quan (Điều 87 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 ).

Thủ tục hải quan khi đưa hàng vào - ra kho ngoại quan thực hiện theo quy định tại Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 và Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 59 Điều 1 Thông tu 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5465
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu