LuatVietnam

Phần mềm kế toán có được trích khấu hao?

Cập nhật 29/3/2022 | Đăng tải: LVN.5443

hoi Không nêu tên
Công ty chúng tôi có mua một phần mềm kế toán 700 triệu (chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu). Vậy chúng tôi được hạch toán vào chi phí khấu hao TSCĐ hay phân bổ dần chi phí trong 3 năm?

luat Tổng cục Thuế:

Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính quy định về tiêu chuẩn và nhận biết Tài sản cố định vô hình.

Tại khoản 2.2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định về điều kiện xác định khoản chi phí khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Công ty căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên và hồ sơ chứng từ của tài sản để xác định phần mềm kế toán của Công ty mua có đủ điều kiện để xác định là TSCĐ hay không để thực hiện theo đúng quy định.

Xem thêm

Tài sản cố định

otvet Máy móc thiết bị được trích khấu hao riêng với nhà đất
otvet Phần mềm kế toán có được trích khấu hao?
otvet Tạm dừng hoạt động TSCĐ do dịch, có được trích khấu hao và hạch toán chi phí?
otvet Thủ tục bán ra nước ngoài máy móc nhập khẩu đã nộp thuế
otvet Tạm dừng hoạt động do Covid, nếu dưới 9 tháng vẫn được tính khấu hao TSCĐ
otvet Ngân hàng cho thuê tài sản bảo đảm có bị tính thuế GTGT?
otvet Thanh lý máy móc nhập khẩu, đóng thuế theo giá bán hay trị giá khấu hao?
otvet Xe tải có bị khống chế trích khấu hao theo hạn mức 1,6 tỷ?
otvet Cho thuê lại một phần tòa nhà vẫn được trích khấu hao toàn bộ
otvet Phần diện tích văn phòng cho thuê có được trích khấu hao?
otvet Hàng xuất nội bộ để tạo tài sản cố định được miễn lập hóa đơn và không bị tính thuế
otvet TSCĐ ngừng hoạt động do dịch có được trích khấu hao?
otvet Máy móc đã hết khấu hao có cần khai chuyển mục đích khi thanh lý?
otvet Thuế GTGT đầu vào của TSCĐ có được khai khấu trừ sau nhiều năm gián đoạn?
otvet Có được trích khấu hao ô tô khi mang cho thuê?
otvet Nhà đã khấu hao hết có được bồi thường khi bị thu hồi lại đất?
otvet Đã bỏ chính sách ân hạn nộp thuế GTGT cho tài sản cố định có giá trị lớn (trên 100 tỷ)
otvet Máy móc nhập để góp vốn có được tái xuất trả?
otvet Chuyển nhượng dự án ở tỉnh khác phải nộp 2% thuế GTGT vãng lai
otvet Rừng trồng có được xem là tài sản cố định?