LuatVietnam

red-check Sửa đổi 05 Thông tư về thuế English attachment

Thông tư số 130/2016/TT-BTCstatus2 ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế (15 trang)
Posted: 14/9/2016 8:34:59 AM | Latest updated: 25/8/2022 9:08:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4056 | Vietlaw: 272
LuatVietnam

Thông tư này sửa đổi, bổ sung 05 Thông tư về thuế, bao gồm:

1. Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 về thuế GTGT (đã được sửa đổi tại Thông tư 119/2014/TT-BTCstatus2 , Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 và Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 )

2. Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế TTĐB

3. Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus1 về quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư 119/2014/TT-BTCstatus2 , Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 và Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 )

4. Thông tư 153/2011/TT-BTCstatus2 về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

5. Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 về thuế TNDN (đã được sửa đổi tại Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 )

Theo đó, một trong những sửa đổi quan trọng của Thông tư này là gỡ bỏ quy định cho phép hoàn thuế GTGT đối với hàng mua bán trong nước cho phù hợp với quy định mới tại Luật số 106/2016/QH13status2

Ngoài ra, theo Thông tư này, đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành TSCĐ thì thuế GTGT đầu vào của dự án không được xét hoàn theo diện "dự án đầu tư"

Về thuế TNDN, theo bổ sung tại điểm a1 khoản 6 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 , đối với giai đoạn từ năm 2009-2013, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản TSCĐ của doanh nghiệp; sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư; sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký để đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên và không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký thì không phải là đầu tư mở rộng. Nói cách khác, doanh thu phát sinh từ việc đầu tư bổ sung này sẽ không bị loại trừ khi xét hưởng ưu đãi thuế trong giai đoạn 2009-2013

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13status2 và Nghị định số 100/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2016 có hiệu lực thi hành (tức là ngày 01/7/2016).

Điều 4 của Thông tư này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016.

Xem Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019.
Xem Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC ngày 30/12/2021.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Bãi bỏ Điều 3 Thông tư này kể từ ngày 01/01/2022, theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2016
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4056

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT130_12082016BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch
blue-check Dịch vụ được giảm 2% thuế phải lập hóa đơn riêng
blue-check Hướng dẫn xác định hàng hóa nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc của chính sách giảm thuế VAT