LuatVietnam

Phát sinh giao dịch vay vốn với bên liên kết, có phải lập hồ sơ toàn cầu?

Cập nhật 29/3/2022 | Đăng tải: LVN.5421

hoi Không nêu tên
Trường hợp doanh nghiệp (DN) vay vốn từ công ty góp 50% vốn thành lập DN (thuộc trường hợp phải lập hồ sơ giao dịch liên kết) thì có phải lập phụ lục III - danh mục hồ sơ tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP khi quyết toán thuế TNDN không? Có phải lập hồ sơ toàn cầu không?

luat Tổng cục Thuế:

Tại điểm khoản 3, khoản 4 Điều 18 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định:

"Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết

……

3. Người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I,Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Người nộp thuế có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là các thông tin, tài liệu, số liệu, chứng từ gồm:

…….

c) Hồ sơ toàn cầu là các thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách và phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu và chính sách phân bổ thu nhập và phân bổ các hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tập đoàn theo danh mục các nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP, thì doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP và lưu trữ, cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (bao gồm hồ sơ toàn cầu) khi có yêu cầu cơ quan có thẩm quyền - trừ các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Xem thêm

Giao dịch liên kết

otvet Đề xuất điều chỉnh giá tính thuế đối với giao dịch liên kết do ảnh hưởng dịch
otvet Căn cứ dữ liệu nào để xác định giá giao dịch liên kết?
otvet Không được miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết nếu phát sinh khoản vay công ty mẹ từ 30 tỷ đồng
otvet Miễn kê khai giao dịch liên kết nếu tổng giá trị giao dịch trong năm dưới 30 tỷ
otvet Có bắt buộc kê khai "thuế nhà thầu" trong báo cáo giao dịch liên kết?
otvet Doanh nghiệp liên kết có được chuyển chi phí lãi vay vượt hạn mức của năm trước vào năm sau?
otvet Phát sinh giao dịch vay vốn với bên liên kết, có phải lập hồ sơ toàn cầu?
otvet Công ty vay tiền của Giám đốc, trường hợp nào bị coi là giao dịch liên kết?