LuatVietnam

Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?

Cập nhật 9/1/2023 | Đăng tải: LVN.5619

hoi Không nêu tên
Để đảm bảo thực hiện đúng và thống nhất chế độ chính sách giữa các công ty con trong cùng tập đoàn tại các địa phương khác nhau (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Dương) theo đúng pháp luật, chúng tôi kính nhờ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải đáp cho chúng tôi vấn đề vướng mắc liên quan đến khoản phụ cấp cho đội trưởng, đội phó của đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở. Cụ thể như sau:
Theo quy định tại Điều 34 khoản 3 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định:
Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành hoạt động theo chế độ không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định, mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,2 lương tối thiểu vùng.
Căn cứ vào quy định nêu trên:
1/ Khoản hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở nêu trên là khoản hỗ trợ hàng tháng hay tần suất chi trả như thế nào?
2/ Khoản hỗ trợ nêu trên có phải đóng BHXH và tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động hay không?

luat Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội TP. HCM:

a) Theo quy định tại khoản 3 và khoản 6 Điều 3 Luật Phòng cháy và chữa cháy (năm 2001); khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (năm 2013):

Cơ sở là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và công trình độc lập khác theo danh mục do Chính phủ quy định.

- Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở là tổ chức gồm những người được giao nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách”.b) Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 31 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy:

1. Người đứng đầu cơ sở và người đứng đầu cơ quan, đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có trách nhiệm thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và trực tiếp duy trì hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách.

...

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở có trách nhiệm quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện, bảo đảm các điều kiện cần thiết và duy trì hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

c) Theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP: Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành hoạt động theo chế độ không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định, mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,2 lương tối thiểu vùng”.

d) Theo quy định tại khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019: “Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

đ) Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì tiền lương ghi nhận trong hợp đồng lao động như sau:

“a) Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động; đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

b) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:

b1) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

b2Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

c) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

c1) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;

c2) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động”.

e) Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động:

“Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ

   =

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

  x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

  x

Số giờ làm thêm

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà , tiền giữ trẻ, nuôi con nh; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao đng có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đng lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tun theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm)”.

g) Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội, khoản 2 Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội thì: “Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động”.

h) Tại khoản 26 Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định: “…Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXHngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con (sau đây viết tắt là Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH)…”

Căn cứ các quy định trên:

1. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở ngoài trách nhiệm chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn phải chi trả thêm các khoản hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành hoạt động theo chế độ không chuyên trách. Do đó, cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cơ sở có trách nhiệm quy định và ghi nhận rõ cách thức chi trả cho các chức danh phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp để làm cơ sở thực hiện.

2. Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXHnêu trên. Do vậy, đề nghị Công ty rà soát, đối chiếu với quy định tại khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH để xác định mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định.

3. Tiền lương làm căn cứ để tính tiền lương làm thêm giờ là “tiền lương giờ thực trả” của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường và cách xác định được quy định cụ thể tại điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP nêu trên. Đề nghị Công ty rà soát, xác định tiền lương trả cho người lao động trong những ngày làm việc bình thường, tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ đảm bảo phù hợp quy định.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Điều kiện đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu
otvet Có được thử việc ở công ty khác trong thời gian thai sản?
otvet Làm thế nào hưởng lương hưu khi công ty đang nợ tiền BHXH?
otvet Công ty có được giữ chứng chỉ của người lao động cử đi đào tạo?
otvet Các trường hợp osin được tự nghỉ việc mà không cần báo trước
otvet Cần biết về thời điểm tính tuổi nghỉ hưu
otvet Nghỉ 01 buổi có được giải quyết chế độ ốm đau?
otvet Điều kiện hưởng phụ cấp độc hại đối với nhân viên thư viện
otvet Những ngày đi đường trong kỳ nghỉ nghỉ phép có được hưởng lương?
otvet Phụ cấp chức vụ có bị tính đóng BHXH?
otvet Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh do doanh nghiệp và công đoàn quyết định
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi
otvet Giấy xác nhận thông tin cư trú có giá trị thay thế sổ hộ khẩu khi xin việc
otvet Năm sinh để tính tuổi hưu được căn cứ vào tài liệu nào?
otvet Tính BHXH một lần, nếu có trên 6 tháng lẻ được làm tròn thành 01 năm
otvet Tuổi nghỉ hưu năm 2023: 60 tuổi 9 tháng (nam) và 56 tuổi (nữ)
otvet Tiền lương đóng BHXH gồm những khoản nào?
otvet Hợp đồng khoán việc không phải đóng BHXH
otvet Đi làm trong thời gian thai sản có phải đóng BHXH?
otvet Giám đốc cũng chỉ được đóng BHXH tối đa bằng 20 lần lương cơ sở