LuatVietnam

Phụ cấp chuyên cần có phải trích đóng BHXH?

Cập nhật 18/3/2023 | Đăng tải: LVN.5668

hoi toanpack@gmail.com
Ngày 24/10/2022, Công ty của tôi bị cơ quan BHXH thanh tra và lập biên bản với nội dung: “Truy thu phụ cấp chuyên cần từ tháng 1 đến tháng 9/2022 và được thông báo là căn cứ vào Nghị định số 115 và Thông tư số 59.
Vậy, tiền phụ cấp chuyên cần có phải đóng BHXH không và cơ quan BHXH truy thu có đúng quy định pháp luật?

luat Tạp chí Bảo hiểm xã hội:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Khoản 26, Điều 1 Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, từ ngày 1/1/2021 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ theo chế độ tiền lương do người SDLĐ quyết định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong HĐLĐ; mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong HĐLĐ quy định tại Điểm a, Tiết b1, Điểm b và Tiết c1, Điểm c, Khoản 5, Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của HĐLĐ, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

Cụ thể:

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh: ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người SDLĐ xây dựng theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động; đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán;

- Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị TNLĐ-BNN và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ quy định tại Tiết c2, Điểm c, Khoản 5, Điều 3 của Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH.

Vậy, đề nghị công ty của ông/bà đối chiếu quy định nêu trên để xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo đúng quy định. Trường hợp công ty còn có vướng mắc thì đề nghị phản ánh Sở LĐ-TB&XH để được hướng dẫn thêm.

Xem thêm