LuatVietnam

blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022

Quyết định số 61/QĐ-VSD ngày 16/5/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành “Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam” (65 trang)
Posted: 20/5/2022 1:41:05 PM | Latest updated: 21/5/2022 12:47:15 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5458
LuatVietnam

Quy chế này hướng dẫn các nội dung liên quan đến hoạt động bù trừ và thanh toán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, bao gồm:

a. Mở tài khoản tiền gửi thành viên và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên cho thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, tài khoản chứng khoán ký quỹ cho nhà đầu tư;

b. Ký quỹ giao dịch;

c. Thế vị, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;

d. Xử lý mất khả năng thanh toán;

đ. Quản lý vị thế.

Đính kèm các phụ lục:

- Phụ lục 1. Quy trình đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, tài khoản chứng khoán ký quỹ cho nhà đầu tư

- Phụ lục 2. Phương pháp xác định giá trị ký quỹ ban đầu, ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng tương lai thanh toán bằng chuyển giao tài sản cơ sở

- Phụ lục 3. Phương thức xác định danh mục chứng khoán làm tài sản ký quỹ

- Phụ lục 4. Xác định tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ tại ngày giao dịch không hưởng quyền

- Phụ lục 5. Quy trình phong tỏa, giải tỏa chứng khoán ký quỹ, nộp, rút ký quỹ

- Phụ lục 6. Quy trình trao đổi thông tin giữa VSD và SGDCK Hà Nội, Thành viên bù trừ về việc cảnh báo, tạm ngừng và khôi phục giao dịch đối với tài khoản vi phạm tỷ lệ sử dụng ký quỹ, vi phạm giới hạn vị thế

- Phụ lục 7. Quy trình đối chiếu thông tin với Ngân hàng thanh toán và Thành viên bù trừ

- Phụ lục 8. Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày

- Phụ lục 9. Quy trình thông báo kết quả giao dịch, bù trừ vị thế trên tài khoản giao dịch tổng và thanh toán lãi, lỗ vị thế, thanh toán thực hiện hợp đồng tương lai

- Phụ lục 10. Danh mục chứng từ thanh toán, thông báo được áp dụng dưới dạng chứng từ điện tử

- Phụ lục 11. Quy trình chuyển khoản vị thế

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

Thay thế Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23/3/2017 và Quyết định 87/QĐ-VSD ngày 19/7/2018.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5458

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment