LuatVietnam

blue-check Quy chế hoạt động của Hội đồng EPR quốc gia

Quyết định số 2235/QĐ-BTNMT ngày 8/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng EPR quốc gia (5 trang)
Posted: 10/8/2023 12:41:17 PM | Latest updated: 12/8/2023 5:13:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5761
LuatVietnam

Quy chế này quy định về cơ cấu tổ chức, phương thức làm việc của Hội đồng EPR quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên thường trực và các Ủy viên của Hội đồng EPR quốc gia.

Hội đồng EPR quốc gia được Bộ TN&MT thành lập theo Quyết định số 252/QĐ-BTNMT ngày 14/2/2023. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ chính giúp Bộ trưởng Bộ TN&MT quản lý, giám sát, hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tư vấn, giúp Bộ trưởng quản lý, sử dụng tiền đóng góp tài chính để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì, thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 8-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5761

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu