LuatVietnam

blue-check Quy chế hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán từ 1/1/2021 English attachment

Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (229 trang)
Posted: 4/1/2021 10:02:20 AM | Latest updated: 15/7/2022 5:08:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5124 | Vietlaw: 503
LuatVietnam

Các quỹ được quản lý theo Thông tư này bao gồm: quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ hoán đổi danh mục (ETF), quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và công ty đầu tư chứng khoán bất động sản (Điều 1).

Trong đó, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán phải được quản lý bởi công ty quản lý quỹ và toàn bộ hoạt động phải được thực hiện thông qua công ty quản lý quỹ (khoản 1 Điều 3).

Tài sản của quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ phải được lưu ký tại 01 ngân hàng lưu ký (khoản 2 Điều 3).

Tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải được lưu ký tại 01 ngân hàng giám sát (khoản 2 Điều 3).

Điều lệ quỹ, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán lần đầu do công ty quản lý quỹ xây dựng và phải theo mẫu quy định tại Phụ lục I, II Thông tư này (Điều 4).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Thay thế Thông tư số 183/2011/TT-BTCstatus1 ngày 16/12/2011; Thông tư số 15/2016/TT-BTCstatus1 ngày 20/01/2016; Thông tư số 224/2012/TT-BTCstatus1 ngày 26/12/2012; Thông tư số 227/2012/TT-BTCstatus1 ngày 27/12/2012; Thông tư số 228/2012/TT-BTCstatus1 ngày 27/12/2012; Thông tư số 229/2012/TT-BTCstatus1 ngày 27/12/2012.

Bãi bỏ Điều 2, 3, 4, 5, 6 và khoản 2 Điều 7 Thông tư số 91/2019/TT-BTCstatus1 ngày 31/12/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5124

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT98_16112020BTC[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Chứng khoán

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment