LuatVietnam

blue-check Quy chế mẫu về trao đổi thông tin HĐĐT giữa cơ quan thuế với cơ quan chức năng khác

Công văn số 1727/TCT-QLRR ngày 23/5/2022 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn Quy chế mẫu trao đổi thông tin hóa đơn điện tử (10 trang)
Posted: 31/5/2022 12:43:17 PM | Latest updated: 1/6/2022 12:15:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5464
LuatVietnam

Văn bản ban hành Quy chế mẫu về trao đổi thông tin hóa đơn điện tử giữa cơ quan thuế với các cơ quan chức năng khác nhằm phục vụ các mục đích quản lý thuế, giải quyết thủ tục hành chính, kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường...

Nội dung của Quy chế mẫu xem phụ lục đính kèm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5464
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hóa đơn