LuatVietnam

blue-check Quy chế quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại kể từ 20/5/2022 English attachment

Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6/4/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước (26 trang)
Posted: 8/4/2022 7:13:57 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:46:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5429 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Thông tư thay mới quy chế quản lý tài chính đối với các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho Việt Nam, bao gồm: viện trợ cho NSNN; viện trợ độc lập hoặc kèm theo khoản vay cho dự án ODA; viện trợ phi dự án.

Cần lưu ý, theo Điều 3 Thông tư, mọi khoản viện trợ đều phải được phân loại, theo dõi và hạch toán theo từng: (i) phương thức tài trợ (chương trình, dự án hoặc phi dự án); (ii) tính chất khoản chi NSNN (chi thường xuyên, chi đầu tư, phát triển hoặc chi khác); (iii) phương thức thực hiện (bên nước ngoài trực tiếp hoặc ủy thác cho tổ chức khác thực hiện).

Mọi khoản viện trợ bằng tiền do chủ chương trình, dự án phía Việt Nam trực tiếp quản lý phải được chuyển vào một tài khoản riêng mở tại KBNN hoặc NHTM ngay khi tiếp nhận; không chuyển vốn viện trợ của dự án vào tài khoản cá nhân, thuê, mượn hoặc tài khoản chung của cơ quan, đơn vị khi tiếp nhận; cũng không được mở tài khoản tại nước ngoài để tiếp nhận vốn viện trợ (trừ trường hợp có yêu cầu của bên tài trợ).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2022 và thay thế Thông tư số 225/2010/TT-BTCstatus1 ngày 21/12/2010.

Bãi bỏ Thông tư số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5429

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT23-06042022BTC[EN].pdf

Dòng thời gian

Dự án ODA

blue-check Cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA có được miễn thuế?
blue-check Hàng hóa mua vào phục vụ hoạt động của Văn phòng dự án ODA không được hoàn thuế
blue-check Chế độ báo cáo định kỳ về tiếp nhận và sử dụng vốn viện trợ
blue-check Bãi bỏ thủ tục kê khai xác nhận khoản viện trợ nước ngoài
blue-check Về việc lập chứng từ và khai thuế đối với khoản viện trợ không hoàn lại
blue-check Sắp có Nghị định cắt giảm thủ tục giải ngân vốn ODA
blue-check Quy chế quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại kể từ 20/5/2022 English attachment
blue-check Sẽ đơn giản hóa quy trình đầu tư, giải ngân cho các dự án ODA
blue-check Thay mới thủ tục lập, thẩm định chủ trương đầu tư dự án ODA
blue-check Về hồ sơ hoàn thuế GTGT cho nhà thầu dự án ODA kể từ 1/1/2022
blue-check 10 thủ tục sửa đổi về phê duyệt viện trợ và chấp thuận đầu tư dự án ODA
blue-check Quy định mới về đầu tư dự án ODA English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện vay lại vốn vay ODA English attachment
blue-check Năm 2021, các dự án ODA giải ngân chậm sẽ bị cắt vốn cho dự án khác
blue-check Dự án ODA sẽ phải trả phí cam kết và phí quản lý nếu chậm tiến độ giải ngân English attachment
blue-check Về lựa chọn đồng tiền thanh toán cho hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Chế độ báo cáo giải ngân dự án ODA English attachment
blue-check Chuyên gia dự án ODA được miễn thuế TNCN trong thời gian làm việc tại Việt Nam English attachment
blue-check VPĐD nhà tài trợ nước ngoài được phép nhận tiền hoàn thuế GTGT
blue-check Nhà thầu dự án ODA phải có MST mới được hoàn thuế English attachment